Ulgi podatkowe w Twój e-PIT – odliczenia od dochodu i przychodu oraz podatku

Autor: - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

Dużym ułatwieniem rozliczania zeznań podatkowych jest wprowadzenie usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. Dzięki systemowi zyskujesz nie tylko dostęp do e-PITu wstępnie uzupełnionego przez Krajową Administrację Skarbową. Formularz elektroniczny pomoże ci także skorzystać z wszystkich należnych ci ulg i odliczeń.

 

Ulgi i odliczenia w Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym

Zeznanie podatkowe uzupełnione wstępnie przez Krajową Administrację Skarbową możesz zweryfikować, logując się do usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym na stronie podatki.gov.pl.

 

e-urząd skarbowy logowanie

Źródło: opracowanie własne

E-Urząd Skarbowy zintegrowany jest z bazami zewnętrznymi w tym bazą PESEL. Dzięki temu w części dotyczącej ulg i odliczeń wyliczana jest już automatycznie ulga prorodzinna w przysługującej ci wysokości.

 

e-pit ulgi i odliczenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Pozostałe ulgi i odliczenia wprowadź samodzielnie. W tym celu wybierz opcję „dodaj lub zmień ulgi” i wybierz z listy wszystkie te, które ci przysługują, a system automatycznie uwzględni je poprzez obniżenie podstawy opodatkowania lub samego podatku.

Jeśli masz wątpliwości, jakie ulgi i odliczenia ci przysługują – skorzystaj z pomocy wbudowanej w system Twój e-PIT.

e-pit ulgi i odliczenia

Źródło: podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Rodzaje ulg i odliczeń

Składając roczne zeznanie podatkowe, możesz skorzystać z ulg i odliczeń. Jedne będą obniżać twój podatek, inne – podstawę opodatkowania. Aby wprowadzić je do deklaracji PIT, konieczne jest uzupełnienie załącznika PIT/0, PIT/D wraz z PIT-2K lub PIT/ZG.

 

 

PIT-28

PIT-36

PIT-37

PIT-38

Ulgi i odliczenia od podstawy opodatkowania

odliczenie darowizny

X

X

X

 

ulga rehabilitacyjna

X

X

X

 

zwrot nienależnie pobranych świadczeń

X

X

X

 

ulga na Internet

X

X

X

 

ulga termomodernizacyjna

X

X

X

 

odliczenie wpłat na IKZE

X

X

X

 

ulga B+R (na badania i rozwój)

 

X

 

 

składki ZUS

X

X

X

 

odliczenie straty podatkowej

X

X

 

X

ulga odsetkowa

X

X

X

 

Ulgi i odliczenia od podatku

ulga prorodzinna (na dzieci)

 

X

X

 

odliczenie składek na ubezpieczenia zdrowotne

X

 

 

 

ulga abolicyjna

X

X

 

 

Odliczenie podatku od dochodu uzyskanego i zapłaconego za granicą

 

X

 

X

ulga aktywizacyjna

X

X

X

 

           Źródło: opracowanie własne

Ulga prorodzinna (na dzieci)

Możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeśli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym lub rodzicem zastępczym.

Kwota obniżająca wysokość podatku do zapłaty naliczana jest miesięcznie i jest uzależniona od liczby dzieci:

 • 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko (rocznie po 1 112,04 zł na każde dziecko);
 • 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (rocznie 200,04 zł);
 • 225 zł miesięcznie na czwarte i kolejne dzieci (rocznie po 2 700 zł na dziecko).

Z ulgi nie skorzystasz, jeśli:

 • byłeś przez cały rok w związku małżeńskim i wasze wspólne dochody przekroczyły 112 000 zł);
 • nie byłeś przez cały rok w związku małżeńskim, a twoje dochody przekroczyły 56 000 zł;
 • jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko, a twoje dochody przekroczyły 112 000 zł.

Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna służy zmniejszeniu różnic w systemach rozliczeń podatkowych dla osób, które pracują poza granicami Polski. Innymi słowy – niweluje różnice w obliczeniach wykonywanych metodą odliczenia proporcjonalnego i wyłączenia z progresją.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest następująca forma zatrudniania:

 • umowa o pracę,
 • umowa zlecenie,
 • działalność gospodarcza,
 • prawa majątkowe (autorskie i pokrewne).

Wysokość odliczenia nie może przekroczyć kwoty 1 360 zł.

Odliczenie składek na ubezpieczenia zdrowotne

Podatnicy rozliczający się na skali podatkowej (według zasad ogólnych) utracili możliwość odliczenia składek zdrowotnych od podatku. Obecnie wskazana preferencja podatkowa w limitowanym zakresie przysługuje osobom rozliczającym się na ryczałcie, podlegającym karcie podatkowej oraz liniowcom (osoby składające PIT-36L).

Odliczenie darowizn przekazanych

Jeśli w roku podatkowym, za który składasz deklarację PIT, przekazywałeś darowizny, możesz odliczyć je od podstawy opodatkowania, pod warunkiem, że były one:

 • na cele działalności pożytku publicznego;
 • na cele kultu religijnego;
 • na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi (rekompensata pieniężna wynosi 130 zł za każdy litr pobranej krwi);
 • na cele kształcenia zawodowego (przekazanie materiałów dydaktycznych nie starszych niż 12 lat publicznym szkołom zawodowym przez podatników nieprowadzących działalności gospodarczej);
 • na przeciwdziałanie COVID-19 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, a także domom dla matek z dziećmi i ciężarnych, noclegowniom, schroniskom dla bezdomnych, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy, domom pomocy społecznej oraz Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19;
 • w formie tabletów i laptopów (nie starszych niż trzy lata) dla organów prowadzących placówki oświatowe i organizacji pożytku publicznego;
 • na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Możesz odliczyć całą wysokość przekazanej darowizny, pod warunkiem, że nie przekroczy kwoty 6 proc. dochodów wykazanych w deklaracji podatkowej (jeśli przedkładasz PIT-28 – będzie to 6 proc. przychodu). Wyjątek stanowią darowizny na cele kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej. W tym przypadku możesz odliczyć od podstawy opodatkowania całą kwotę.

Pamiętaj, że możesz uwzględnić tylko te darowizny, które są udokumentowane. Może być to np. dowód wpłaty na rachunek bankowy. W przypadku darowizny niepieniężnej będziesz potrzebował dokumentu, wskazującego ciebie, jako darczyńcę i określającego wartość przedmiotu darowanego. Honorowi dawcy krwi mogą uwzględnić w deklaracji PIT rekompensatę pieniężną, jeśli pobiorą zaświadczenie o ilości krwi oddanej z jednostki realizującej zadania w tym zakresie.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna przysługuje ci, jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub takie osoby znajdują się na twoim utrzymaniu.

Chcąc skorzystać z ulgi w związku z powstającą na twoim utrzymaniu osobą z niepełnosprawnością – wówczas jej dochody nie mogą być w wyższe niż 15 010,56 zł.

Możesz w swoim zeznaniu rocznym odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkania lub budynku;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych;
 • zakup i naprawę sprzętu, urządzeń i narzędzi rehabilitacyjnych lub ułatwiających czynności życiowe;
 • zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych;
 • opłacenie turnusu rehabilitacyjnego;
 • opłacenie pobytu i zabiegów rehabilitacyjne w zakładach: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 • opłacenie przewodników osób niewidomych (I i II grupa inwalidzka) i z niepełnosprawnością ruchową (I grupa inwalidzka) w wysokości do 2 280 zł;
 • utrzymanie psa asystującego w wysokości do 2 280 zł;
 • opiekę pielęgniarską i usługi opiekuńcze;
 • opłacenie tłumacza języka migowego;
 • opłacenie uczestnictwa w koloniach i obozach osób do 25 roku życia;
 • leki do wysokości poniesionych wydatków pomniejszonych o kwotę 100 zł;
 • przewóz na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze;
 • użytkowanie samochodu osobowego w wysokości do 2 280 zł;
 • przejazd środkami transportu publicznego w czasie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz – w przypadku osób do 25 roku życia – w czasie trwania kolonii lub obozu.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Jeśli pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych, rentę czy zasiłek przedemerytalny, gdy nie byłeś do tego uprawniony – musisz go zwrócić.

Masz jednak możliwość odliczenia świadczeń nienależnie pobranych, które wcześniej wpłynęły na zwiększenie dochodu do opodatkowania. Warunkiem jest jednak, by nie zostały uprzednio potrącone przez płatnika (np. z twojego wynagrodzenia).

Odliczenie straty podatkowej

Stratę podatkową możesz odliczyć od podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy w poprzednich PIT-ach ją wykazywałeś.

Odliczenia będą ci przysługiwać przez pięć kolejnych, następujących po sobie lat, w wysokości:

 • 50 proc. straty z roku 2018 lub lat wcześniejszych;
 • 100 proc. straty z roku 2019 i 2020, do kwoty 5 000 000 zł (jeśli jest wyższa to 50 proc. tej nadwyżki).

W związku z epidemią COVID-19 starty z roku 2021 możesz rozliczyć wstecznie do wysokości 5 000 000 zł, jeśli odnotowałeś spadek przychodów na poziomie 50 proc.

Składki ZUS

Składki ZUS (rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe) mogą obniżyć w twojej deklaracji PIT podstawę opodatkowania.

Wysokość możliwych do odliczenia składek ograniczona jest wyłącznie kwotą podstawy opodatkowania (dochodu/przychodu). Dowodem opłacenia składek może być zarówno potwierdzenie przelewu, jak i zaświadczenie ZUS.

Ulga na Internet

Jeśli korzystasz z Internetu, masz prawo odliczenia wydatków z tym związanych od podstawy opodatkowania do wysokości 760,00 zł. Ulga przysługiwać ci będzie tylko przez dwa następujące po sobie lata.

Pamiętaj również, by zachować do celów dowodowych dokumenty potwierdzające wysokość wydatków poniesionych w związku z korzystaniem z Internetu (np. faktury).

Ulga termomodernizacyjna

Z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać tylko, jeśli jako właściciel lub współwłaściciel rozpocząłeś prace termomodernizacyjne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w roku podatkowym, za który składasz zeznanie.

W deklaracji PIT możesz odliczyć do 53 000,00 zł, pod warunkiem, że zakończysz zaplanowane prace w ciągu trzech kolejnych lat. Poniesione wydatki mogą obniżać podstawę opodatkowania przez sześć lat od daty pierwszego poniesionego wydatku.

Pracami termomodernizacyjnymi są m.in. ocieplenie budynku, instalacja paneli fotowoltaicznych, przyłączenie do sieci ciepłowniczej i gazowej, czyli te działania, których efektem jest:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię służącą ogrzaniu zarówno samego budynku, jak i wody użytkowej,
 • zmniejszenie strat energii pierwotnej w sieci ciepłowniczej i zasilających ją źródłach ciepła,
 • likwidacja lokalnego źródła ciepła i przyłączenie do źródła scentralizowanego (np. zlikwidowanie pieca na paliwa stałe i przyłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej),
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji.

Odliczenie wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)

W składanym rozliczeniu PIT możesz odliczyć od podstawy opodatkowania całość wpłat na IKZE w roku podatkowym, za który składasz deklarację.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej każdego roku określa limit wpłat na rok kolejny. Wartość ta stanowi 1,2-krotność  przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego.

Zgodnie z ostatnim obwieszczeniem – w 2022 r. możesz wpłacić na IKZE 7 106,40 zł, a jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą  – 10 659,60 zł.

Ulga na badania i rozwój (ulga B+R)

Skorzystaj z ulgi na badania i rozwój, jeśli jesteś przedsiębiorcą, prowadzącym działalność badawczo-rozwojową i poniosłeś wydatki związane z:

 • wypłatą wynagrodzeń (w tym składki ZUS) pracownikom wykonującym obowiązki związane z działalnością badawczo-rozwojową,
 • nabyciem materiałów i surowców,
 • nabyciem sprzętu specjalistycznego (niebędącego środkiem trwałym),
 • ekspertyzami, opiniami, usługami doradczymi,
 • odpłatnym korzystaniem z aparatury naukowo-badawczej (lub nabycie usługi korzystania z niej),
 • uzyskaniem i utrzymaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, a także prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • odpisami amortyzacyjnymi.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć 100 proc. wydatków (centra badawczo-rozwojowe mogą skorzystać natomiast z odliczenia na poziomie aż 150 proc.).

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych, zwana również bezPITem dla młodych przysługuje osobom do 26 roku życia, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie.

Jeśli twoje dochody nie przekroczą wysokości dla pierwszego progu podatkowego (85 528 zł) – wówczas nie musisz płacić podatku dochodowego, ani składać deklaracji PIT.

Jeśli osiągnąłeś w ciągu roku dochody powyżej 85 528 zł – będziesz zmuszony złożyć deklarację podatkową, jednak podatek zapłacisz wyłącznie od nadwyżki, ponad wskazaną kwotę graniczną dla drugiego progu podatkowego.

Ulga aktywizacyjna

Ulga aktywizacyjna jest ulgą na zasadach praw nabytych. Przysługuje ci, jeśli jako osoba prowadząca gospodarstwo domowe zawarłeś przed 1 stycznia 2007 r. umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną. (np. z opiekunką dla dziecka). Możesz odliczyć od podatku składki na ubezpieczenia społeczne opłacone z własnych środków.

Odliczenie możliwe jest po każdych 12 miesiącach nieprzerwanego obowiązywania zawartej umowy, która ponadto została zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy (co potwierdzono zaświadczeniem). Wydatki muszą być przy tym udokumentowane (np. wydruk potwierdzenia przelewu na konto ZUS).

Ulga odsetkowa

Możesz skorzystać z ulgi odsetkowej, będącej ulgą na zasadach praw nabytych, jeśli zaciągnąłeś kredyt mieszkaniowy w latach 2002-2006. Masz prawo wówczas odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki związane ze spłatą:

 • kredytu mieszkaniowego,
 • kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 • kolejnych kredytów zaciągniętych na potrzeby spłaty wcześniejszych.

Odliczenie podatku od dochodu uzyskanego i zapłaconego za granicą

Jeśli osiągnąłeś dochody poza granicami Polski w roku podatkowym, za który składasz zeznanie – możesz odliczyć podatek w takiej wysokości, w jakiej zapłaciłeś go za granicą.

Ulga ta będzie ci również przysługiwać, jeśli mieszkasz w Polsce, ale wynagrodzenie jest ci wypłacane przez podmiot zagraniczny.

Ulgi i odliczenia, uwzględnione w deklaracjach PIT pozwalają obniżyć podstawę opodatkowania i sam podatek. W zależności od tego, z jakiego tytułu osiągasz dochody (przychody), mogą przysługiwać ci inne ulgi i odliczenia. System Twój e-PIT uprasza proces wyboru tych, z których możesz skorzystać. Wystarczy, że uzupełnisz podstawowe dane, a usługa automatycznie obniży wysokość podstawy opodatkowania lub same podatek.

 

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
  https://legislacja.gov.pl/docs//2/12349409/12805420/12805421/dokument514502.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 3. Polski Ład, http://polskilad.pis.org.pl/files/Polski_Lad.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 4. Broszura informacyjna do załącznika PIT/0 składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS lub PIT-37 za 2020 rok,
  https://www.podatki.gov.pl/media/6632/broszura-pit-o-za-2020-przekazana-do-wydruku.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty,
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000235/O/D20170235.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 6. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2021,
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200001059/O/M20201059.pdf,
  dostęp: 03.08.2022 r.
 7. Ulga na badania i rozwój, https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/ulga-na-badania-i-rozwoj, dostęp: 03.08.2022 r.