Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko w Twój e-PIT

Autor: - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

Usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym, podobnie jak uzupełnianie formularza w wersji papierowej, daje możliwość rozliczenia deklaracji podatkowej także jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Dzięki temu rozwiązaniu Ministerstwa Finansów zyskujesz dostęp do zeznania już wstępnie uzupełnionego przez Krajową Administrację Skarbową. Wystarczy, że zweryfikujesz poprawność danych, wprowadzisz modyfikacje, jeśli są konieczne i prześlesz swoje roczne zeznanie podatkowe do weryfikacji.

 

Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca w Twój e-PIT

Usługa Twój e-PIT dostępna jest w e-Urzędzie Skarbowym. Możesz z niej skorzystać, logując się w jeden z trzech dostępnych sposobów:

 • przez login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna, e-dowód);
 • przez dane podatkowe (NIP/PESEL, kwota przychodu z PIT za 2021 r. i kwota przychodu z aktualnej informacji od płatnika np. PIT-11);
 • przez aplikację mObywatel.

 

 

twój e-pit sposób logowania

Źródło: opracowanie własne

 

Po poprawnym zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego i wybraniu usługi Twój e-PIT, zostaniesz przekierowany do swojego zeznania podatkowego, które zostało wstępnie uzupełnione przez Krajową Administrację Skarbową.

W roku 2023 z pełnej automatyzacji usługi mogły skorzystać osoby fizyczne rozliczające PIT-37 i PIT-36. W 2023 Twój e-PIT ma być również dostępny dla prowadzących działalność gospodarczą, którzy rozliczają się na deklaracjach PIT-36 i PIT-36L.

Pamiętaj, że wyłącznie ty jesteś odpowiedzialny za poprawność danych zawartych w PIT. Zanim więc przekażesz swoje zeznanie do weryfikacji urzędu skarbowego – sprawdź, czy wszystkie dane w nim zawarte są poprawne.

Jednak bez względu na to, czy rozliczasz się na formularzu PIT-36, czy PIT-37, po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT automatycznie wskazany jest indywidualny sposób rozliczania. Jeśli chcesz rozliczyć PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko, musisz zmienić to samodzielnie. Zrobisz to przy pomocy jednego kliknięcia.

rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-krok-po-kroku-zobacz-jak-to-dziala/

Kiedy można rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Osobą samotnie wychowującą dziecko może być rodzic lub opiekun prawny, który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli osiągającym dochody (przychody) opodatkowane na zasadach ogólnych z uwzględnieniem skali podatkowej.

Pamiętaj również, że osobą samotnie wychowującą dziecko jest rodzic i opiekun prawny, pod którego opieką znajduje się dziecko:

 • niepełnoletnie,
 • pełnoletnie pobierające zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • do 25 roku życia, jeśli uczy się i nie osiąga dochodów, przekraczających 15 010,56 zł.

Nie ma przy tym znaczenia, ani twój stan cywilny, ani czas, przez jaki samotnie opiekowałeś się dzieckiem. Nawet jeśli syn lub córka znajdowali się pod twoją opieką wyłącznie przez miesiąc – masz prawo do rozliczenia rocznej deklaracji podatkowej w ten sposób.

Kto i kiedy nie może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Rozliczenie PIT-u jako osoba samotnie wychowująca dziecko nie jest możliwe, jeśli ty lub dziecko pod twoją opieką, osiągacie dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym 19 proc.

Ta forma rozliczania jest również wykluczona w przypadku, gdy ty lub twoje dziecko opłacacie:

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (poza dochodami z najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy),
 • podatek tonażowy,
 • podatek wynikający z ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Osoba samotnie wychowująca dziecko, a ulga prorodzinna

Podobnie jak przy rozliczaniu PIT-u indywidualnie oraz wspólnie z małżonkiem, tak i w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko możliwe jest skorzystanie z ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości:

 • 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko – 1 112,04 zł rocznie na dziecko;
 • 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko – 2000,04 zł rocznie;
 • 225,00 zł miesięcznie na czwarte i kolejne dzieci – 2 700,00 zł rocznie na dziecko.

Warunkiem jest, by twoje roczne dochody nie były wyższe niż 112 000,00 zł.

Jak może się rozliczyć osoba samotnie wychowująca dziecko? PIT 2022/2023

Jeśli spełniasz warunki do skorzystania z możliwości opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko, zaznacz to w deklaracji podatkowej PIT-36 lub PIT-37 i dostarcz dokument do urzędu skarbowego w terminie od 15 lutego do 2 maja 2023r. W 2023r. termin na złożenie PIT-u jest wydłużony. Zwykle upływa 30 kwietnia, jednak w sytuacji, gdy jest to dzień wolny od pracy – termin na rozliczenie z urzędem skarbowym upływa wraz z końcem pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym.

 

twój e-pit dokumenty

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.podatki.gov.pl/

Dla rozliczających się jako osoba samotnie wychowująca dziecko podatek jest określany w podwójnej wysokości od połowy dochodów osiągniętych w ciągu roku. Pamiętaj jednak, że wybierając tę formę rozliczania PIT-u, nie wliczasz dochodów (przychodów) opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (np. odsetek od lokat, wygranych w grach liczbowych) oraz tych osiągniętych przez dziecko powyżej 18 roku życia (jeśli są to dochody podlegające opodatkowaniu, wówczas dziecko rozlicza się samodzielnie).

Osoba samotnie wychowująca dziecko (PIT) – przykład rozliczenia

Rozliczenie jak osoba samotnie wychowująca dziecko jest korzystne z punktu widzenia wysokości podatku dochodowego należnego do zapłaty. Jest on naliczany w podwójnej wysokości od połowy dochodów, co sprawia, że jest niższy niż przy indywidualnym sposobie rozliczania. W wielu przypadkach pozwoli ci to uniknąć stawki 32 proc. przewidzianej dla dochodów powyżej 85 528,00 zł (po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem – 120 000,00 zł).

Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko – przykład 2022r. (Polski Ład)

Twój roczny dochód wynosi 50 000 zł. Jest to kwota poniżej 120 000 zł, czyli znajduje się w pierwszym progu podatkowym opodatkowanym stawką 12 proc.

Rozliczając się indywidualnie zapłacisz podatek 4 900 zł.

Dochód: 50 000 zł

Podatek: 50 000 zł * 17% – 3 600 zł = 4 900 zł

Rozliczając się  jako osoba samotnie wychowująca dziecko nie zapłacisz podatku, ponieważ połowa twoich dochodów, od których naliczany jest podatek w podwójnej wysokości, wynosi 25 000 i tym samym nie przekracza 30 000 zł kwoty wolnej od podatku.

Z formy opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko możesz skorzystać, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, którym opiekujesz się samodzielnie. Jest to preferencyjna forma opodatkowania, ponieważ podatek należny do zapłaty obliczany jest w rocznym zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 w podwójnej wysokości od połowy dochodów.

Źródła

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 2. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002193/U/D20182193Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 3. Formularze do druku PIT, https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit, dostęp: 03.08.2022 r.
 4. Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku,
  https://www.podatki.gov.pl/media/6634/broszura-pit-37-za-2020-przekazana-do-wydruku.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
  https://legislacja.gov.pl/docs//2/12349409/12805420/12805421/dokument514502.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 6. Pismo z dnia 1 czerwca 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-251/12-2/JK3 Zasady rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących małoletnie dzieci,
  https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/ippb4-415-251-12-2-jk3-zasady-rozliczenia-podatku-184687564, dostęp: 03.08.2022 r.
 7. Pismo z dnia 22 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-38/12-4/JK3 Zasady rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących małoletnie dzieci,
  https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/ippb4-415-38-12-4-jk3-zasady-rozliczenia-podatku-184681197, dostęp: 03.08.2022 r.
 8. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30.06.2009 r. II FSK/279/08, http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-fsk-279-08/podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych_w_tym_zryczaltowane_formy_opodatkowania/97adfc.html, dostęp: 03.08.2022 r.
 9. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2007 r. III SA/Wa 2693/06, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-sa-wa-2693-06-wyrok-wojewodzkiego-sadu-520314221, dostęp: 03.08.2022 r.