Podgląd i edycja w Twój e-PIT – jak sprawdzić i zmienić dane w deklaracji podatkowej?

Autor: - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

System Twój e-PIT został udostępniony w 2019 r. Jest to pierwsza usługa, która automatyzuje i upraszcza proces rozliczania PIT w zaawansowanym stopniu. Sam interfejs systemu jest przejrzysty i nie stwarza komplikacji w obsłudze. Warto poznać jego możliwości, by swobodnie modyfikować zawarte w deklaracji dane, które tego wymagają.

 

Twój e-PIT – gdzie znaleźć swoje roczne rozliczenie podatkowe?

System Twój e-PIT został udostępniony podatnikom w e-Urzędzie Skarbowym. Aby zapoznać się z deklaracją podatkową wstępnie uzupełnioną przez Krajową Administrację Skarbową – wejdź na stronę podatki.gov.pl i zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego.

Możesz to zrobić na trzy sposoby:

 • przez login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna, e-dowód),
 • wpisując NIP/ PESEL oraz kwotę przychodów (z ubiegłorocznej deklaracji podatkowej oraz z aktualnej deklaracji PIT-11/ 8C/ 40A) i potwierdzając dane kwotą nadpłaty lub kwotą do zapłaty z ubiegłorocznej deklaracji podatkowej;
 • przez aplikację mObywatel.

 

zaloguj się do e-pit

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit

Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego zyskujesz dostęp do wszystkich usług, jakie możesz załatwić drogą elektroniczną. W celu zapoznania się z e-PITem, jego modyfikacji i przesłania do weryfikacji, wybierz opcję „Twój e-PIT”. Wówczas zostaniesz automatycznie przekierowany do swojego rozliczenia.

 

usługa twój e-pit

Źródło: wykonanie własne

Interfejs Twój e-PIT – co zawiera twoje rozliczenie?

Jeśli dotychczas składałeś zeznanie podatkowe wyłącznie w wersji papierowej lub przez system e-Deklaracje – interfejs Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym z pewnością cię zaskoczy. Dane zaprezentowane są w sposób czytelny i maksymalnie uproszczony. Dzięki temu nawet, osoby, którym rozliczenie PIT sprawiało każdego roku trudność będą swobodnie poruszały się po systemie.

Interfejs twojego aktualnego zeznania podatkowego

Pierwszą informacją, z jaką możesz się zapoznać, jest sposób rozliczania:

 • indywidualnie,
 • wspólnie z małżonkiem,
 • jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Pamiętaj jednak, że aby wybrać sposób rozliczania inny niż indywidualny powinny być spełnione ku temu warunki. W przypadku małżonków, którzy chcą się rozliczyć wspólnie, od 2022 roku nie jest wymagane aby byli w związku małżeńskim (ze wspólnością majątkową) przez cały rok podatkowy, za który planują złożyć zeznanie. Wraz z przepisami wprowadzonymi przez Polski Ład wskazane kryterium przestało istnieć i wystarczającym jest aby małżeństwo zostało zawarte w dowolnym dniu roku, którego dotyczy rozliczenie. Istotnym jednak jest aby między nowożeńcami istniała wspólność majątkowa (współwłasność łączna) oraz aby zawarte w trakcie roku podatkowego małżeństwo nie zostało rozwiązane przed końcem wspólnie rozliczanego roku podatkowego.

Jako osoba samotnie wychowująca dziecko możesz rozliczać się zarówno, będąc rodzicem, jak i opiekunem prawnym. Nie ma przy tym znaczenia twój stan cywilny. Jeśli jednak jesteś w związku małżeńskim – partner musi mieć odebrane prawa rodzicielskie lub odbywać karę pozbawienia wolności.

Poza sposobem rozliczenia w systemie Twój e-PIT dostępne są do twojego wglądu wszystkie dokumenty, na podstawie których Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała dla ciebie wstępne rozliczenie deklaracji podatkowej.

Możesz również zapoznać się z:

 • twoim dochodem,
 • ulgami i odliczeniami,
 • wysokością podatku,
 • organizacją pożytku publicznego (OPP), której przekazywałeś 1,5 proc. podatku w deklaracji składanej poprzednim roku,
 • numerem twojego rachunku bankowego,
 • kwotą podatku do zapłaty (w kolorze czerwonym) lub kwota podatku nadpłaconego (w kolorze zielonym).
twój e-pit wygląd dokumentu

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit

Jeśli chcesz się zapoznać z pozostałymi informacjami twojego e-PITu wybierz opcję „edytuj pozostałe informacje”. Znajdziesz tam:

 • cel złożenia dokumentu (złożenie zeznania lub jego korekta),
 • sposób rozliczenia (który wskazałeś we wstępie deklaracji),
 • wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • twoje dane identyfikacyjne,
 • urząd skarbowy właściwy dla twojego miejsca zamieszkania.
twój e-pit dane dokumentu

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit

Gdy stwierdzisz, że wprowadzone dane są poprawne – kliknij „akceptuj i wyślij”, a twój e-PIT trafi do weryfikacji urzędu skarbowego.

Zakładki systemu Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym

Po zalogowaniu do systemu Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym możesz sprawdzić swoje bieżące zeznanie podatkowe, dokumenty wcześniej złożone i dane źródłowe, na podstawie których Krajowa Administracja Skarbowa, uzupełniła wstępnie twoją deklarację.

 

twój e-pit bieżące dokumenty

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit

 

W zakładce „bieżące dokumenty” znajdziesz twoje aktualne zeznanie podatkowe. Po jego przesłaniu będzie dostępne w zakładce „złożone dokumenty”. To tam znajdziesz też Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Pobierz je, ponieważ jest to dowód terminowego i poprawnego przesłania deklaracji podatkowej.

Jeśli z twojego rozliczenia wynika, że musisz zapłacić podatek – zrobisz to w systemie Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. Wykorzystaj w tym celu indywidualny mikro rachunek podatkowy.

 

twój e-pit złożone dokumenty

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit

Jak zmodyfikować dane w rozliczeniu w systemie Twój e-PIT?

Pierwszą informacją, jaką możesz zmodyfikować, jest sposób rozliczania. Krajowa Administracja Skarbowa uzupełniając dla ciebie wstępnie deklarację, podaje rozliczanie indywidualne. Jednym kliknięciem możesz to zmienić na: „wspólnie z małżonkiem” lub „jako osoba samotnie wychowująca dziecko”.

Jeśli wybierzesz rozliczanie wspólnie z małżonkiem, konieczne będzie wprowadzenie jego:

 • numeru PESEL lub NIP,
 • daty urodzenia,
 • przychodu z PIT składanego w roku poprzednim,
 • kwoty przychodu wskazanego w jednej z informacji od płatnika (np. z deklaracji PIT-11),
 • kwoty podatku do zapłaty/ kwoty podatku nadpłaconego wskazana w deklaracji podatkowej składanej w poprzednim roku (jeśli wynosiła 0,00 zł, wówczas wpisz imię ojca małżonka).

Zmodyfikować możesz także ulgi i odliczenia. System Twój e-PIT zintegrowany jest z bazami zewnętrznymi takimi jak ZUS, KIS i PESEL. Dzięki tej ostatniej system automatycznie pobiera informacje na temat posiadanych dzieci i nalicza przysługującą ci w związku z tym ulgę prorodzinną.

Możesz także skorzystać z innych ulg i odliczeń, które obniżają podstawę opodatkowania i sam podatek. Wybierz je samodzielnie z listy i uzupełnij dane, potwierdzające, że jesteś uprawniony do skorzystania m.in. z:

 • ulgi dla młodych (tzw. bezPIT dla młodych),
 • ulgi rehabilitacyjnej,
 • ulgi na Internet,
 • ulgi termomodernizacyjnej,
 • odliczenia darowizny,
 • ulgi mieszkaniowej,
 • odliczenia wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego),
 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Jeśli nie masz pewności co do tego, jakie przysługują ci ulgi i odliczenia, możesz skorzystać z poradnika systemu Twój e-PIT.

 

twój e-pit ulgi i odliczenia

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit

Jeśli nie po raz pierwszy rozliczasz deklarację podatkową PIT – w formularzu w systemie Twój e-PIT w polu dotyczącym organizacji pożytku publicznego, której zamierzasz przekazać 1,5 proc. swojego podatku, będzie wpisana OPP, którą zdecydowałeś się wesprzeć, rozliczając PIT w poprzednim roku. Możesz jednak wybrać inną organizację. W tym celu podaj jej numer KRS. Jeśli chcesz, możesz także podać cel szczegółowy np. konkretne działania czy imie i nazwisko podopiecznego, któremu chcesz pomóc. Wsparcie może być anonimowe lub jawne. Zaznacz opcję „wyrażam zgodę na przekazanie OPP informacji o 1,5% podatku”, jeśli chcesz, aby OPP dowiedziała się o twoim wsparciu.

twój e-pit przekazanie 1% podatku

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit

Możesz także edytować numer twojego rachunku bankowego. Na wskazane konto przelane zostaną pieniądze z tytułu naliczonej nadpłaty podatku. Musi więc to być rachunek obsługiwany, którego to ty jesteś właścicielem. Tylko przy rozliczaniu wspólnie z małżonkiem możesz podać jego rachunek bankowy, zamiast własnego.

To nie wszystkie dane, jakie możesz edytować w swoim elektronicznym zeznaniu podatkowym. Po kliknięciu „edytuj pozostałe dane”, będziesz mógł zmienić:

 • cel złożenia dokumentu (np. jeśli dokonujesz korekty PIT),
 • wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (np. gdy musisz uzupełnić dane, których twój pracodawca nie przesłał do 30 stycznia),
 • twoje imię i nazwisko, adres oraz numer NIP/ PESEL,
 • dane urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania w dniu 31 grudnia roku podatkowego, za który składasz PIT).

System Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym jest rozwiązaniem, które automatyzuje i upraszcza sposób rozliczania rocznych deklaracji podatkowych. PIT dostępny w usłudze jest wstępnie uzupełniony przez Krajową Administrację Skarbową. Możesz jednak edytować i zmodyfikować zawarte w dokumencie informacje.

 

 

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 2. Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku,
  https://www.podatki.gov.pl/media/6634/broszura-pit-37-za-2020-przekazana-do-wydruku.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.