PIT wysłany podwójnie (przez Twój e-pit i drugi inny fizycznie/online) – co zrobić?

Autor: - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

Coroczne uzupełnianie PIT-ów to dla wielu podatników czynność stresująca i skomplikowana. Poza ryzykiem popełnienia błędów rachunkowych może się zdarzyć, że prześlesz dokument dwukrotnie. Może być to efekt przypadkowego podwójnego kliknięcia, ale i celowe działanie, mające na celu skorygowanie deklaracji podatkowej. Który PIT będzie w takim wypadku weryfikowany? Jak sprawdzić ile razy deklaracja podatkowa została wysłana?

 

Jak działa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym?

Jeszcze kilka lat temu podatnik, który miał obowiązek rozliczyć osiągnięte w ciągu roku dochody (przychody), mógł wykazać je w formularzu PIT papierowym w systemie e-Deklaracje lub za pośrednictwem programu firmy zewnętrznej.

W 2019r. Ministerstwo Finansów udostępniło nową, zautomatyzowaną usługę Twój e-PIT, która następnie została przeniesiona do e-Urzędu Skarbowego. Deklaracje podatkowe są w systemie już wstępnie uzupełnione przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie informacji otrzymanych od płatników składek. Ponadto podatnicy rozliczający się na deklaracjach PIT-37 i PIT-38, nawet jeśli zapomną o przesłaniu zeznania – usługa Twój e-PIT zrobi to za nich automatycznie wraz z upływem terminu na przekazanie PIT-ów do weryfikacji urzędu skarbowego. W przypadku deklaracji PIT termin ten został dla wszystkich ujednolicony do 30 kwietnia (w 2023 r. do 2 maja).

Logując się do usługi Twój e-PIT, możesz zweryfikować dane, zmodyfikować je (np. dodając przysługujące ci ulgi i odliczenia), a następnie zaakceptować i przesłać dokument do weryfikacji. Możesz również odrzucić wstępnie uzupełniony PIT w całości i uzupełnić go na papierowym druku, wykorzystując interaktywne formularze lub korzystając z programu firmy zewnętrznej.

Jak sprawdzić, czy zeznanie podatkowe zostało wysłane przez usługę Twój e-PIT?

Bez względu na to, czy wyślesz PIT samodzielnie przez usługę Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym, czy pozwolisz, aby deklaracja podatkowa została automatycznie zaakceptowana, otrzymasz potwierdzenie poprawnego i terminowego przekazania formularza PIT do weryfikacji urzędu skarbowego. Dokument ten to UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru.

Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT, w części dotyczącej złożonej przez ciebie deklaracji podatkowej, znajdziesz opcję: „pobierz UPO”. Pozwoli ci ona pobrać urzędowe poświadczenie odbioru, które powinieneś zapisać na dysku komputera lub wydrukować i zachować do celów dowodowych.

 

 

twój e-pit pobieranie dokumentu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-krok-po-kroku-zobacz-jak-to-dziala/

UPO, które pobierzesz, powinno być wystawione przez Ministerstwo Finansów. Sprawdź, czy jest ono wskazane jako podmiot, któremu dostarczony został PIT. Tylko takie urzędowe poświadczenie odbioru ma wartość dowodową.

 

Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego

Źródło: opracowanie własne

Podwójnie wysłany PIT przez Internet, a status dokumentu

Wysyłając zeznanie podatkowe, warto zweryfikować status przesłania deklaracji podatkowej. Jeśli dokument został przekazany poprawnie (wówczas możliwe jest pobranie UPO) zyska oznaczenie 200. Oznacza to, że proces przekazywania dokumentu do weryfikacji urzędu skarbowego zakończył się pomyślnie.

Jeśli jednak formularzowi przypisany został status 411, możesz być pewien, że został już złożony PIT z twoim numerem identyfikacyjnym NIP lub PESEL. Taki sam status zostanie również przypisany dokumentowi, jeśli będziesz chciał wysłać korektę, ale nie oznaczysz tego w części A PIT-u.

PIT wysłany podwójnie – który jest ważny?

Wielu podatników nie odrzuca swojego PIT-u, wstępnie uzupełnionego przez Krajową Administrację Skarbową, a jednocześnie dostarcza deklarację w inny dostępny sposób. Który z dokumentów urząd skarbowy wówczas zweryfikuje?

To który PIT zostanie uznany przez urząd skarbowy za ważny, zależne jest m.in. od sposobu dostarczenia formularza.

Jeśli twoje zeznanie podatkowe zostało automatycznie zaakceptowane przez usługę Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowy i jednocześnie dostarczysz formularz osobiście lub przez Internet (wykorzystując do tego celu program firmy zewnętrznej lub interaktywne formularze), wówczas weryfikacji poddany zostanie wyłącznie PIT dostarczony przez ciebie samodzielnie. Oznacza to, że zeznanie automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT nie będzie rozpatrywane.

Inaczej rzecz się ma w przypadku, gdy składasz samodzielnie deklarację podatkową i prześlesz lub dostarczysz ją osobiście dwukrotnie. W takiej sytuacji urząd skarbowy będzie weryfikował wyłącznie ten PIT, który został przekazany jako pierwszy. Kolejne zeznania podatkowe, bez względu na sposób dostarczenia nie będą rozpatrywane.

Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy samodzielnie dostarczysz PIT (osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej SA lub przez Internet) i jednocześnie zaakceptujesz zeznanie podatkowe w  usłudze Twój e-PIT. Ponieważ nie będzie to automatyczna akceptacja – rozpatrywany przez urząd skarbowy będzie wyłącznie pierwszy ze złożonych formularzy.

Co w sytuacji, gdy pierwszy z formularzy zostanie wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej SA, a drugi przez Internet? Poddany weryfikacji będzie wówczas wyłącznie PIT wysłany listem, nawet jeśli dotrze do urzędu skarbowego kilka dni później niż formularz elektroniczny. Za datę złożenia dokumentu przyjmuje się bowiem datę stempla pocztowego, a nie termin odbioru listu z PIT-em przez pracownika urzędu skarbowego.

PIT wysłany podwójnie a korekta PIT

Omawiając kwestie ważności deklaracji podatkowej wysłanej podwójnie, należy odróżnić składanie PIT-u od jego korekty.

W przypadku składania formularza, urząd skarbowy weryfikuje wyłącznie jeden dokument. Jeśli jednak składasz korektę zeznania, wówczas pod uwagę brany jest PIT aktualnie korygowany. Poprawki zeznania podatkowego możesz wykonywać dowolną liczbę razy w ciągu pięciu lat od końca roku, w którym składałeś pierwotny formularz. Oznacza to, że zeznanie dostarczone do urzędu skarbowego do 2 maja 2023r. będziesz mógł korygować do 31 grudnia 2028r.

Aby dokument rozpatrywany był jako korekta, a nie składane zeznania, musisz zaznaczyć to w części A PIT-u „Miejsce i cel składania zeznania” oraz podać powód dokonywanych poprawek (czy jest to twoja decyzja, czy efekt prowadzonej kontroli).

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Źródło: https://www.podatki.gov.pl/media/6600/pit37_27-07.pdf

PIT podwójnie wysłany – najczęstszy błąd podatników

Podatnicy często wysyłają podwójnie PIT, gdy natychmiast po przesłaniu deklaracji podatkowej zauważą omyłkę (np. nieprawidłowy numer KRS, nieuwzględnienie wszystkich ulg i odliczeń). Wówczas ponownie wpisują wszystkie dane, poprawiają błędy lub uzupełniają braki i ponownie przekazują PIT.

Niestety w takiej sytuacji weryfikowane przez urząd skarbowy będzie wyłącznie pierwsze zeznanie podatkowe. Jeśli to drugi z dokumentów ma być brany pod uwagę, należy zaznaczyć, że jest to korekta.

Przekazując PIT do weryfikacji urzędu skarbowego, należy oznaczyć, czy celem jest złożenie zeznania podatkowego, czy jego korekta. W przypadku składania dokumentu tylko pierwszy ze złożonych przez ciebie PIT-ów będzie ważny. Jeśli jednak oznaczysz dokument jako korekta, wówczas to PIT poprawiony będzie tym, który zostanie sprawdzony przez urząd skarbowy.

 

Źródła

  1. Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2018 opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące”),
    https://www.podatki.gov.pl/media/3029/instrukcja-korzystania-z-formularzy-interaktywnych-pdf.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone,
    https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001802/O/D20171802.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
  3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.s03.08.2022 r.
  4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
    https://legislacja.gov.pl/docs//2/12349409/12805420/12805421/dokument514502.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.