PIT-38 w Twój e-PIT – kto i jak powinien rozliczać przychody kapitałowe?

Autor: - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

Jeśli w roku podatkowym osiągnąłeś dochody, zobowiązany jesteś złożyć w roku następnym deklarację podatkową. Możesz uzupełnić formularz w wersji papierowej lub skorzystać z udogodnień, jakie stwarzają e-PITy. System Twój e-PIT pozwoli ci uzupełnić i przesłać także deklarację PIT-38. Wyjaśniamy, kto powinien sięgnąć po ten formularz i jak prawidłowo go rozliczyć.

 

Jak rozliczyć PIT-38 w Twój e-PIT?

System Twój e-PIT został udostępniony podatnikom przez Ministerstwo Finansów w 2019 r. Od samego początku mogli korzystać z niego w pełni rozliczający się na deklaracjach PIT-37 i PIT-38. Aby uzyskać dostęp do swojego rozliczenia podatkowego, wstępnie przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową, zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego.

Jak zalogować się do systemu Twój e-PIT?

System Twój e-PIT dostępny jest w e-Urzędzie Skarbowym na stronie podatki.gov.pl.

 

e-urząd skarbowy zaloguj się

Źródło: opracowanie własne

Aby uzyskać dostęp do danych zawartych w PIT-38 – potwierdź swoją tożsamość, co pozwoli jednocześnie zakończyć proces poprawnego i bezpiecznego logowania.

Możesz to zrobić na trzy sposoby:

 1. przez login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna lub e-dowód);
 2. podając dane podatkowe (numer NIP/PESEL, wysokość przychodu z PIT-8C, będącego podstawą aktualnego rozliczenia) i potwierdzając je kwotą nadpłaty lub kwotą podatku do zapłaty z rozliczenia podatkowego składanego w poprzednim roku;
 3. przez aplikację mObywatel.
twój e-pit logowanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Po prawidłowym zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego, spośród wszystkich dostępnych usług wybierz „Twój e-PIT”. Dzięki temu zyskasz dostęp do deklaracji PIT-38, która została już wstępnie uzupełniona przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie danych zawartych w PIT-8C.

 

usługa twój e-pit

Źródło: opracowanie własne

Jak zweryfikować dane w systemie Twój e-PIT?

Twoje zeznanie podatkowe PIT-38 w systemie Twój e-PIT zawiera niezbędne do rozliczenia informacje. Zapoznaj się z nimi i zweryfikuj czy poprawne są:

 • twój dochód,
 • stawka podatku – zbycie papierów wartościowych,
 • stawka podatku – zbycie walut wartościowych,
 • twój podatek,
 • OPP, której chcesz przekazać 1,5 proc. podatku.

 

twój e-pit dane dokumentu

Źródło: opracowanie własne

 

Ponadto, masz podgląd na kwotę podatku do zapłaty. Możesz go uregulować, wykonując przelew na indywidualny mikro rachunek bankowy w systemie Twój e-PIT, który zawiera już wszystkie dane niezbędne do identyfikacji zobowiązania. Dzięki temu nie przeoczysz powiadomienia od urzędu skarbowego o konieczności zapłaty podatku i unikniesz tym samym naliczania odsetek za zwłokę.

To jednak nie wszystkie dane, jakie możesz zweryfikować w swojej deklaracji udostępnionej w e-Urzędzie Skarbowym. Po kliknięciu opcji „edytuj pozostałe dane”, będziesz mógł sprawdzić m.in. twoje dane identyfikacyjne oraz dane urzędu skarbowego, odpowiedzialnego za weryfikację zeznania podatkowego.

 

twój e-pit dane dokumentu

Źródło: opracowanie własne

Jeśli wszystkie dane w deklaracji są poprawne – kliknij opcję „akceptuj i wyślij”.

Jeśli nie wprowadzałeś do rozliczenia modyfikacji i nie osiągnąłeś dochodów innych niż te wykazane przez w PIT-8C, wówczas, nawet jeśli sam nie prześlesz rozliczeniazostanie ono automatycznie zaakceptowane przez system 30 kwietnia (w 2023 roku 2 maja). Dzięki temu unikasz nieterminowości w złożeniu zeznania podatkowego i tym samym odpowiedzialności karno-skarbowej z tym związanej.

Jak zmienić dane w PIT-38 w systemie Twój e-PIT

W PIT-38 możesz zmienić:

 • wysokość twojego dochodu,
 • stawkę podatkową za zbycie papierów wartościowych,
 • stawkę podatkową za zbycie walut wirtualnych,
 • organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5 proc. swojego podatku,
 • cel złożenia dokumentu (złożenie zeznania lub jego korekta),
 • swoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nr NIP/ PESEL, adres i kraj zamieszkania),
 • dane urzędu skarbowego.

 

Wysokość dochodu będzie wymagała modyfikacji wówczas, gdy osiągnąłeś dochody inne niż te wykazane w PIT-8C. Krajowa Administracja Skarbowa nie ma bowiem do nich dostępu i tym samym nie może ująć ich we wstępnie przygotowanej deklaracji.

Modyfikując swoje dane lub dane urzędowe, pamiętaj, że mają być one zgodne z ze stanem na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za który składasz zeznanie. Nie zmieniaj więc tych informacji, jeśli niezgodność wystąpiła już w roku, gdy rozliczasz PIT-38.

Gdy sprawdzisz i zmodyfikujesz dane, które tego wymagałykliknij opcję: „akceptuj i wyślij”, a twoje zeznanie zostanie przesłane do weryfikacji urzędu skarbowego.

Pamiętaj przy tym, że jeśli wprowadzisz jakiekolwiek zmiany i nie prześlesz samodzielnie deklaracji – system nie zrobi tego automatycznie 30 kwietnia (2 maja w 2023 roku), jak to ma miejsce przy deklaracjach, które nie są modyfikowane przez podatnika.

Jak pobrać UPO?

Tak jak w przypadku składania e-PITów przy wykorzystaniu programów firm zewnętrznych czy przez rządowy system e-Deklaracja, tak i w przypadku systemu Twój e-PIT masz możliwość pobrania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

Jest to dokument, który stanowi dowód tego, że złożyłeś PIT-38 prawidłowo i w terminie. Zwróć przy tym uwagę, czy na poświadczeniu to Ministerstwo Finansów jest oznaczone jako podmiot, któremu doręczono dokument.

Aby pobrać UPO – wejdź w złożoną deklarację i kliknij opcję „pobierz UPU”. Dokument wydrukuj lub zapisz na dysku komputera i zachowaj do celów dowodowych.

 

twój e-pit pobieranie dokumentu

Źródło: opracowanie własne

Kto może rozliczyć PIT-38 w systemie Twój e-PIT?

Zgodnie z Ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każda osoba fizyczna zamieszkująca teren Polki podlega obowiązkowi podatkowemu. Jeśli osiągasz dochody (przychody), musisz wobec tego złożyć deklarację podatkową do urzędu skarbowego.

Po formularz PIT-38 sięgnij, aby rozliczyć przychody kapitałowe, czyli:

 • przychody ze sprzedaży: papierów wartościowych (w tym tych pożyczonych), pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółce lub spółdzielni;
 • przychody z objęcia akcji w spółkach lub spółdzielniach za wkład niepieniężny;
 • przychody lub koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży walut wirtualnych.

Kto nie ma możliwości złożenia deklaracji PIT-38?

Deklaracja PIT-38 dotyczy wyłącznie prywatnych przychodów kapitałowych. Nie możesz jej więc złożyć, jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą.

Formularz przeznaczony jest do rozliczeń indywidualnych. Nie przewidziano sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Ponadto, jeśli uzyskałeś przychody kapitałowe za granicą, nie masz obowiązku przedkładać urzędowi skarbowemu deklaracji PIT-38, gdy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zawarł umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem, gdzie osiągnąłeś przychody.

Rozliczenie PIT - do kiedy należy złożyć deklarację PIT-38?

Deklarację PIT-38 powinieneś dostarczyć urzędowi skarbowemu w okresie pomiędzy 15 lutego a 30 kwietnia. Jeśli jednak ostatni dzień kwietnia wypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela i święto), wówczas termin rozliczenia zostaje wydłużony do końca dnia roboczego, następującego po dniu wolnym. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w stosunku do PIT-38 za 2022 r., na rozliczenie którego mamy czas aż do 2 maja 2023 roku.

Nie ma przy tym znaczenia, czy składasz PIT-38 w wersji papierowej czy elektronicznej. Jeśli korzystasz z systemu Twój e-PIT, masz możliwość weryfikacji, edycji i przesłania swojego rozliczenia podatkowego w tym samym czasie tj. od 15 lutego do 30 kwietnia (w 2023 r. do 2 maja).

Ulgi i odliczenia w PIT-38

PIT-38 ma bardzo ograniczony katalog przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń. Jeśli osiągnąłeś przychody kapitałowe, możesz odliczyć podatek od dochodów za granicą oraz rozliczyć straty z lat ubiegłych. Niedostępne są tym samym najpopularniejsze: ulga prorodzinna, na Internet, rehabilitacyjna, termomodernizacyjna czy odliczenie wpłat na IKZE.

Odliczenie podatku od dochodu uzyskanego i zapłaconego za granicą

Jeśli w roku podatkowym, za który składasz zeznanie na formularzu PIT-38 osiągnąłeś dochody poza granicami Polski – masz prawo odliczyć podatek w wysokości zapłaconej w innym kraju. W tym celu dołącz do deklaracji PIT-38 załącznik PIT/ZG.

Jeśli osiągnąłeś opodatkowane dochody kapitałowe w kilku krajach (i zapłaciłeś należny podatek) – wypełnij dla każdego z nich osobny załącznik PIT/ZG.

Rozliczenie straty z lat ubiegłych

Jeśli w poprzednich deklaracjach podatkowych wykazywałeś straty – możesz je odliczyć od podstawy opodatkowania w aktualnie składanej deklaracji PIT-38.

Odliczenie przysługuje ci w pięciu następujących po sobie latach. Pamiętaj jednak, że możesz odjąć od podstawy opodatkowania w każdym roku:

 • 50 proc. straty z roku 2018 lub lat wcześniejszych;
 • 100 proc. straty z lat 2019-2020, jeśli nie przekracza ona 5 000 000 zł (jeśli jest natomiast wyższa to 50 proc. tej nadwyżki);

Starty z roku 2021 spowodowane epidemią COVID-19 mogą być rozliczane wstecznie, jeśli wyniosły do 5 000 000 zł i odnotowałeś jednocześnie spadek przychodów o 50 proc.

Możliwość rozliczania deklaracji PIT-38 przez system Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym, znacząco ułatwia proces terminowego i poprawnego składania zeznań podatkowych. Dokument, który wstępnie przygotowuje Krajowa Administracja Skarbowa – zaakceptuj i wyślij do 30 kwietnia. Jeśli tego nie zrobisz samodzielnie, a jednocześnie nie naniosłeś żadnych modyfikacji, ani nie osiągnąłeś przychodów innych niż te ujęte w PIT-8C – wówczas deklaracja zostanie zaakceptowana automatycznie.

 

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 2. Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku,
  https://www.podatki.gov.pl/media/6609/broszura-pit-38-do-druku.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.