PIT-37 w Twój e-PIT – prosty sposób na szybkie i wygodne rozliczenie podatkowe osób fizycznych

Autor: - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

Każdy podatnik, który osiąga dochody, zobowiązany jest złożyć do urzędu skarbowego roczne zeznanie podatkowe PIT. Może w tym celu przekazać deklarację na wydrukowanym formularzu, przesłać ją po uzupełnieniu w jednym z wielu dostępnych programów rozliczeniowych, albo skorzystać z usługi Twój e-PIT. Ostatnie z wymienionych rozwiązań cieszy się rosnącą popularnością. Skorzystaj z niego i ty, jeśli cenisz swój czas i chcesz uniknąć błędów w obliczeniach.

 

Jak prawidłowo rozliczyć PIT-37 w Twój e-PIT?

Uruchomiony w 2019 r. system Twój e-PIT umożliwia rozliczanie e-PITów w sposób zautomatyzowany i maksymalnie uproszczony. W 2023 r. dostęp do niego uzyskujesz, logując się do e-Urzędu Skarbowego. Choć składanie zeznania podatkowego przez Internet nie jest skomplikowane, warto zapoznać się z poszczególnymi funkcjami systemu Twój e-PIT.

Sposoby logowania do systemu Twój e-PIT

Do systemu Twój e-PIT w celu złożenia PIT-37 za 2022 możesz zalogować się na trzy sposoby:

 1. przez login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna i e-dowód);
 2. podając dane podatkowe (NIP/PESEL, kwota przychodu z deklaracji składanej w poprzednim roku, kwota przychodu z PIT-11/8C/40A, będącego podstawą aktualnego rozliczenia) i potwierdzając je kwotą nadpłaty lub kwotą do zapłaty z PIT-37 składanego w poprzednim roku;
 3. przez aplikację mObywatel aktywowaną przy pomocy profilu zaufanego.

 

twój e-pit logowanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Gdy już uda ci się zalogować do e-Urzędu Skarbowego wybierz usługę Twój e-PIT, dzięki czemu zyskasz dostęp do swojego rozliczenia, które już zostało wstępnie uzupełnione przez Krajową Administrację Skarbową.

 

usługa twój e-pit

Źródło: opracowanie własne

Weryfikacja danych PIT-37 w Twój e-PIT

Twoje rozliczenie w systemie Twój e-PIT zawiera podstawowe informacje, z którymi możesz się zapoznać, a następnie zweryfikować, czy są poprawne:

 • twój dochód,
 • ulgi i odliczenia,
 • twój podatek,
 • OPP, której przekażesz 1,5 proc. podatku,
 • twój rachunek bankowy.
twój e-pit dane dokumentu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Możesz też sprawdzić dokumenty, na podstawie których przygotowane zostało rozliczenie. Dzięki temu będziesz mieć pewność, czy wszyscy płatnicy przesłali rozliczenia do urzędu skarbowego.

Ponadto masz podgląd na kwotę podatku do zapłaty (kolor czerwony) lub kwotę nadpłaty (kolor zielony). Jeśli musisz zapłacić podatek – możesz to zrobić w systemie Twój e-PIT, wykonując przelew na indywidualny mikro rachunek.

 

 

twój e-pit rachunek podatkowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

System Twój e-PIT umożliwia podjęcie trzech typów działań, mających na celu poprawne rozliczenie e-PITu:

 1. akceptacja zeznania,
 2. wprowadzenie zmian,
 3. odrzucenie zeznania i uzupełnienie go samodzielnie w systemie lub poza nim.

Sprawdź dokładnie wszystkie dane i jeśli uznasz, że są prawidłowe – wybierz opcję  „akceptuj i wyślij”. Jeśli jednak chcesz zmienić niektóre informacje – możesz to zrobić.

Modyfikacja danych w PIT-37 w systemie Twój e-PIT

Poza naliczonym podatkiem oraz kwotą do zapłaty lub kwotą nadpłaty – możesz zmieniać pozostałe dane w deklaracji:

 • sposób rozliczenia – jeśli nie rozliczasz się indywidualnie – zmień opcję na rozliczenie wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
 • ulgi i odliczenia – poza ulgą prorodzinną wszystkie inne musisz wprowadzić samodzielnie;
 • OPP, której przekazujesz 1,5 proc. podatku – automatycznie podana jest ta organizacja, którą zdecydowałeś się wesprzeć w poprzednim rozliczeniu. Chcąc zmodyfikować to pole – musisz podać właściwy KRS nowej OPP;
 • numer rachunku bankowego – sprawdź, czy jest poprawny i wciąż z niego korzystasz. To bowiem na to konto przekazane zostaną pieniądze z wyliczonej nadpłaty.

Chcąc zweryfikować pozostałe dane, możesz rozwinąć formularz, klikając opcję „edytuj pozostałe dane”. Skorzystaj z tej możliwości w szczególności, gdy zmieniłeś miejsce zamieszkania i tym samym modyfikacji wymagają dane adresowe urzędu skarbowego, do którego ma zostać przesłany e-PIT przez system Twój e-PIT.

 

twój e-pit edycja danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Gdy sprawdzisz i zmienisz już wszystkie dane, które tego wymagały – kliknij opcję: „akceptuj i wyślij”, by przekazać e-PIT przez system Twój e-PIT do weryfikacji urzędu skarbowego. Pamiętaj przy tym, że jeśli wprowadzisz jakiekolwiek zmiany i nie prześlesz samodzielnie deklaracji – system nie zrobi tego automatycznie 30 kwietnia, jak to ma miejsce przy deklaracjach, które nie są modyfikowane przez podatnika.

Potwierdzenie poprawności złożenia PIT-37

Potwierdzeniem tego, że prawidłowo i terminowo przesłałeś e-PIT w systemie Twój e-PIT – jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Aby je pobrać i wydrukować – wejdź w bieżącą deklarację PIT-37 i kliknij opcję „pobierz UPO”. Możesz również pobrać i wydrukować uzupełniony formularz, jeśli kompletujesz dokumentację nie tylko w wersji elektronicznej, ale również papierowej.

twój e-pit pobierz dokument

Źródło: opracowanie własne

Kto może rozliczyć PIT-37 w Twój e-PIT?

Z Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że możesz rozliczyć PIT-37 wówczas, gdy uzyskałeś przychody na terytorium Polski. Istotne jest, jednak, by to płatnik (np. pracodawca) pełnił w ciągu roku funkcję swego rodzaju pośrednika w rozliczaniu twoich przychodów z urzędem skarbowym.

Będziesz więc pewnością zobowiązany do złożenia PIT-37, gdy uzyskasz przychody, z tytułu:

 • stosunku pracy (i stosunków pokrewnych),
 • emerytury i renty,
 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
 • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • zasiłków pieniężnych,
 • stypendiów,
 • działalności wykonywanej osobiście (w tym: na podstawie umowy-zlecenia),
 • praw autorskich i innych praw majątkowych, które wypłacane są przez Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • pracy w czasie aresztu tymczasowego lub odbywania wyroku,
 • umowy aktywizacyjnej.

Po deklarację PIT-37 sięgniesz także wówczas, gdy:

 • nie prowadzisz pozarolniczej działalności gospodarczej oraz tej związanej z działami specjalnymi produkcji rolnej,
 • nie doliczasz dochodów swoich niepełnoletnich dzieci,
 • twoje dochody nie zostają obniżone przez straty z lat poprzednich,
 • nie odliczasz tzw. minimalnego podatku dochodowego.

PIT-37 pozwala na rozliczanie zarówno indywidualne, wspólne małżonków, jak i osób samotnie wychowujących dzieci. W przypadku rozliczania wspólnego – pamiętaj, że warunki skorzystania z deklaracji PIT-37 muszą zostać spełnione przez każdego z małżonków. W innym wypadku – konieczne będzie uzupełnienie PIT-36.

W jakim terminie należy złożyć PIT-37 w systemie Twój e-PIT?

Zeznanie podatkowe PIT-37 składać można w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Jeśli ostatni dzień kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, wówczas termin zostaje przedłużony do pierwszego dnia roboczego. W 2023 roku ostatecznym terminem na złożenie PIT-37 i zapłatę z niego wynikającego podatku przypada na 2 maja 2023 r.

Nie inaczej jest w przypadku przesyłania e-PITów w systemie Twój e-PIT. Jeśli zapomnisz o tym obowiązku – system prześle twoją deklarację automatycznie do weryfikacji urzędu skarbowego. Jest to bez wątpienia duże udogodnienie.

Ulgi i odliczenia w PIT-37

Jeśli rozliczasz się w deklaracji PIT-37 masz możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania lub samego podatku stosując ulgi i odliczenia.

System Twój e-PIT jest zintegrowany z bazami zewnętrznymi takimi jak rejestr PESEL. Właśnie dlatego ulga prorodzinna (na dziecko) naliczana jest automatycznie. Ma ona wysokość 92,67 zł za miesiąc na pierwsze i drugie dziecko (czyli, 1112,04 zł rocznie) 166,67 zł na trzecie dziecko (czyli 2000,04 zł rocznie) i 225,00 zł na czwarte i kolejne dziecko (czyli 2700 zł rocznie);

Warto poznać pozostałe możliwe ulgi i odliczenia, które wymagają samodzielnego wprowadzenia do e-PITu:

 • ulga abolicyjna do wysokości 1 360 zł, zmniejszająca różnice w systemach rozliczeń dla osób pracujących poza granicami Polski;
 • ulga rehabilitacyjna dla osoby z niepełnosprawnością lub opiekującej się taką osobą (obejmuje wydatki na cele rehabilitacyjne i te, które ułatwiają choremu codzienne funkcjonowanie);
 • wpłaty na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) do wysokości określonej limitem wpłat, który jest uszczegóławiany każdego roku w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Dla osób, które nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej, suma wpłat w roku 2021 nie może przekroczyć kwoty 7 106,40 zł;
 • ulga na Internet przysługuje tylko przez dwa kolejne lata w kwocie nieprzekraczającej 760 zł;
 • zwrot nienależnych świadczeń do wysokości otrzymanego świadczenia;
 • odliczenie darowizn w kwocie, która nie przekracza 6 proc. dochodów, wynikających z rozliczenia PIT-37 (może być to darowizna np. na cele kultu religijnego czy honorowe krwiodawstwo);
 • ulga termomodernizacyjna do kwoty 53 000 zł, przysługująca właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych, którzy przeprowadzili prace termomodernizacyjne, polegające np. na ociepleniu budynku przyłączeniu do sieci ciepłowniczej lub gazowej czy też montażu paneli fotowoltaicznych;
 • ulga mieszkaniowa, która stanowi iloraz osiągniętego dochodu i wydatków na cele mieszkaniowe, podzielony przez kwotę przychodu;
 • ulga dla młodych zwana również „bezPITem dla młodych” zwalnia osoby do 26 r.ż z konieczności uiszczania podatku, jeśli przychody (z tytułu umowy o pracę lub umowy-zlecenia) nie przekroczyły w kwoty 85 528 zł.

 PIT-37 w Twój e-PIT to rozwiązanie wygodne, które ułatwia składanie rocznych deklaracji podatkowych. Przyspiesza także proces wypłaty naliczonych kwot nadpłaconego podatku i uiszczenia podatku należnego na specjalny – indywidualny mikro rachunek podatkowy. Dokument wstępnie uzupełniony przez Krajową Administrację Skarbową przesyłany jest do rozliczenia 30 kwietnia, jeśli samodzielnie tego nie zrobisz ani nie wprowadzisz do deklaracji żadnych zmian. Jeśli zdecydujesz się na wprowadzenie modyfikacji – musisz e-PIT zaakceptować i przesłać w systemie Twój e-PIT samodzielnie.

Źródła

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 2. Broszura informacyjna do zeznania PIT--37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku,
  https://www.podatki.gov.pl/media/6634/broszura-pit-37-za-2020-przekazana-do-wydruku.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty,
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000235/O/D20170235.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 4. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2021,
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200001059/O/M20201059.pdf,
  dostęp: 03.08.2022 r.
 5. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002489/O/D20182489.pdf,
  dostęp: 03.08.2022 r.