PIT-36 w Twój e-PIT – kto i w jaki sposób może go rozliczyć?

Autor: - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

Jeśli osiągasz dochody jesteś zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego. Służą temu deklaracje PIT, w tym ich cyfrowe odpowiedniki – e-PITy. Obecnie system Twój e-PIT umożliwia uzupełnienie i przesłanie także deklaracji PIT-36. Podpowiadamy, dla kogo przeznaczony jest ten formularz i jak prawidłowo go uzupełnić oraz przesłać.

 

Jak rozliczyć PIT-36 w Twój e-PIT?

System Twój e-PIT dostępny jest dla podatników już od kilku lat. W pierwszym etapie wdrażania możliwe było rozliczanie wyłącznie PIT-37 i PIT-38.

Udostępnienie usługi rozliczania w ten sposób deklaracji PIT-28, PIT-36 i PIT-36L zostało przesunięte ze względu na zmiany ustawowe. W efekcie tego system Twój e-PIT nie był w pełni dostępny dla podatników osiągających przychody pochodzące z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej – musieli oni samodzielnie uzupełnić te dane w e-PITach.

Automatyzacja rozliczania dla przedsiębiorców powinna jednak nastąpić przed rozpoczęciem rozliczania roku podatkowego 2022.

Jak zalogować się do systemu Twój e-PIT?

Choć przedsiębiorcy nie mieli możliwości składania PIT-36 przez Twój e-PIT, to już w  2022 r. – mogły się w ten sposób rozliczać osoby fizyczne, które osiągały dochody np. z najmu bądź dzierżawy.

Aby uzupełnić roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 w Twój e-PIT należy zalogować się do systemu. W tym celu wejdź na stronę podatki.gov.pl i wybierz e-Urząd Skarbowy.

Zalogować możesz się na trzy sposoby:

 1. przez login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna lub e-dowód),
 2. podając NIP lub PESEL oraz kwotę przychodów,
 3. przez aplikację mObywatel.

Po zalogowaniu następuje przekierowanie do głównego pulpitu, na którym widoczne są wszystkie dostępne usługi. Należy wybrać „Twój e-PIT”, co pozwoli rozliczyć zeznanie podatkowe PIT-36.

usługa twój e-pit

Źródło: opracowanie własne

Możliwości uzupełnienia PIT-36 w systemie Twój e-PIT

System Twój e-PIT umożliwia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej trzy sposoby uzupełnienia e-PITu:

 1. akceptacja przygotowanego zeznania,
 2. wprowadzenie modyfikacji do zeznania,
 3. odrzucenie zeznania i uzupełnienie go samodzielnie.

 

pit-36 w twój e-pit

Źródło: opracowanie własne na podstawie podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Zanim jednak wybierzesz sposób rozliczenia, zyskasz dostęp do podstawowych danych:

 • twój dochód,
 • ulgi i odliczenia,
 • twój podatek,
 • przekazanie 1,5 proc. podatku na wybraną organizację,
 • twój rachunek bankowy,
 • kwota do zapłaty lub kwota nadpłaty.
twój e-pit dane dokumentu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dokładnie sprawdź wszystkie dane. Jeśli uznasz, że są prawidłowe – wybierz opcję „akceptuj i wyślij”. Nie pomiń tego kroku, ponieważ w przeciwieństwie do deklaracji PIT-36 i PIT-38 system Twój e-PIT nie zaakceptuje formularza automatycznie i tym samym nie trafi on do weryfikacji urzędu skarbowego.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz uzupełnić samodzielnie e-PIT pamiętaj o wybraniu właściwej wersji formularza – aktualnej dla roku podatkowego, za który składasz zeznanie.

Jak wprowadzić zmiany w PIT-36 w formularzu Twój e-PIT

Nie zawsze automatycznie wczytane dane są poprawne. Wszystkie widoczne informacje (z wyjątkiem naliczonego podatku i kwoty do zapłaty lub kwoty nadpłaty) możesz zmodyfikować.

W pierwszej kolejności zweryfikuj sposób rozliczania. Jeśli nie robisz tego indywidualnie – możesz zrobić to wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Następnie sprawdź, czy została prawidłowo naliczona ulga na dzieci. Jeśli przysługują ci inne ulgi lub odliczenia – uzupełnij te dane, ponieważ nie są one wczytywane automatycznie do e-PITów przez system Twój e-PIT.

W przypadku OPP – wprowadzone są dane tej organizacji, której zdecydowałeś się przekazać 1,5 proc. podatku w rozliczeniu w poprzednim roku. Jeśli tym razem chcesz wesprzeć inną organizację – musisz samodzielnie zmodyfikować te dane, wprowadzając właściwy numer KRS.

Sprawdź również, czy wczytany numer rachunku bankowego zgodny jest tym, z którego wciąż korzystasz. Jeśli z rozliczenia wynika nadpłata, to właśnie na to konto zostaną przelane pieniądze.

Chcąc zweryfikować pozostałe dane – wystarczy kliknąć znajdującą się na dole ekranu opcję: „edytuj pozostałe dane”. Pozwoli Ci to zmodyfikować m.in. dane właściwego urzędu skarbowego czy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Gdy uznasz, że wszystkie informacje są poprawnie uzupełnione – kliknij opcję: „akceptuj i wyślij”, a twój e-PIT zostanie przesłany przez system do weryfikacji urzędu skarbowego.

Potwierdzenie złożenia PIT-36

Po akceptacji i przesłaniu dokumentu możesz sprawdzić status deklaracji i pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Jeśli e-PIT został przesłany poprawnie – pojawi się informacja: „PIT poprawnie złożony (status 200)”. Wówczas wybierz opcję „Pobierz UPO” i wydrukuj potwierdzenie.

twój e-pit składanie dokumentu

Źródło: opracowanie własne

System Twój e-PIT dąży do automatyzacji rozliczeń podatkowych i uproszczenia tego procesu, aby prawidłowe złożenie deklaracji podatkowej nie stanowiło wyzwania. Choć składając PIT-36 w Twój e-PIT wciąż musisz się liczyć z koniecznością samodzielnego uzupełnienia danych, to wszystko wskazuje na to, że i dla przedsiębiorców automatyzacja rozliczeń zostanie wprowadzona w nadchodzącym czasie.

PIT-36 – kto może go złożyć?

Zgodnie z Ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych do złożenia deklaracji podatkowej na formularzu PIT-36 zobowiązani są przede wszystkim podatnicy, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej, które są opodatkowane na zasadach ogólnych i uwzględniają skalę podatkową.

Po deklarację PIT-36 sięgnij także, by wykazać przychody:

 • z najmu i dzierżawy,
 • ze sprzedaży rzeczy ruchomej do pół roku od jej zakupu,
 • wymagające opłacenia zaliczki na podatek dochodowy,
 • uzyskane za granicą,
 • opodatkowane na zasadach ogólnych z uwzględnieniem skali podatkowej i od których nie były odprowadzane zaliczki na podatek dochodowy.

Deklarację podatkową na formularzu PIT-36 złożysz także, jeśli jesteś podatnikiem:

 • korzystającym z tzw. kredytu podatkowego (zwolnienie z opłacania zaliczek na podatek, w pierwszym lub drugim roku od założenia po raz pierwszy pozarolniczej działalności gospodarczej),
 • dokonującym doliczeń zaliczek na podatek, który nie był wcześniej opłacony w związku z korzystaniem z kredytu podatkowego,
 • uwzględniającym dochody swoich niepełnoletnich dzieci,
 • uwzględniającym w dochodach straty z lat wcześniejszych,
 • wykazującym zryczałtowany podatek dochodowy, który nie został dotychczas pobrany.

Jeśli uzyskujesz przychody zarówno z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilno-prawnej, jak i z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – wówczas rozliczasz się wyłącznie na deklaracji PIT-36. Nie ma potrzeby składania w takim przypadku dwóch odrębnych formularzy (PIT-37 i PIT-36), co jest dużym ułatwieniem.

PIT-36 – kiedy nie można złożyć deklaracji?

Choć rozliczenia na formularzu PIT-36 możesz dokonać wspólnie z małżonkiem, to nie jest to rozwiązanie dopuszczalne w każdym przypadku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy mąż lub żona uzyskuje przychody, wymagające uwzględnienia w deklaracji PIT-28 lub PIT 36L, a także te objęte podatkiem tonażowym lub kartą podatkową.

Deklaracji PIT-36 nie złożysz także, jeśli należysz do grupy podatników, którzy prowadzą liniowo pozarolniczą działalność gospodarczą lub rozliczają ją ryczałtem ewidencjonowanym.

PIT-36 – termin rozliczenia

Przesłanie deklaracji PIT-36 powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia. Jednak jeśli jest to dzień ustawowo wolny od pracy – wówczas formularz należy złożyć w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym.

W przypadku PIT-36 w Twój e-PIT data końcowa pozostaje bez zmian. Natomiast możliwość edycji i przesyłania deklaracji za pośrednictwem systemu uruchamiana jest 15 lutego.

Co można odliczyć od podatku – ulgi i odliczenia w PIT-36

Jeśli w roku podatkowym osiągnąłeś dochody, zobowiązany jesteś do złożenia deklaracji podatkowej PIT. Podczas uzupełniania formularza – pamiętaj o możliwości zastosowania ulg i odliczeń.

Ulga prorodzinna (ulga na dziecko)

Ulga prorodzinna przysługiwać ci będzie na każde dziecko, nad którym pełnisz władzę rodzicielską lub funkcję opiekuna prawnego, ale też, gdy jesteś dla niego rodziną zastępczą.

Wysokość naliczanej ulgi wynosi 92,67 zł za miesiąc na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko i 225,00 zł na czwarte i kolejne dzieci.

Warto przy tym zaznaczyć, że nie zostanie ona przyznana w trzech przypadkach:

 • małżonkowie będący w związku przez cały poprzedni rok podatkowy osiągnęli wspólnie dochody przekraczające 112 000 zł,
 • podatnik niebędący w związku małżeńskim przez cały rok lub jego część osiągnął dochody przekraczające 56 000 zł,
 • rodzic samotnie wychowujący dziecko osiągnął dochody przekraczające 112 000 zł.

Składki ZUS zdrowotne

Od początku 2022 r. podatnicy rozliczający się na skali podatkowej (czyli ci, dla których właściwą jest deklaracja PIT-36 oraz PIT-37) nie mogą już poddać odliczeniu składki ZUS na ubezpieczenia zdrowotne.

Ulga rehabilitacyjna

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub utrzymujesz taką osobę, możesz odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki, które poniesione zostały na cele rehabilitacyjne lub służące ułatwieniu wykonywania prostych czynności dnia codziennego.

Wpłaty na IKZE

Wpłaty na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) możesz odliczyć od podstawy opodatkowania do wysokości określone limitem wpłat. Wartość tę znajdziesz w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ogłaszanym każdego roku na rok następny.

Zgodnie z tym limit wpłat na IKZE w roku 2022 wynosi 7 106,40 zł, przy czym dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą limit ten jest nieco wyższy i wynosi 10 659,60 zł.

Ulga na Internet

Od podstawy opodatkowania możesz również odliczyć wydatki związane z użytkowaniem Internetu. Nie mogą one jednak przekroczyć kwoty 760,00 zł i być wcześniej ujęte w kosztach przedsiębiorstwa.

Istotne jest również, że z ulgi tej możesz skorzystać wyłącznie przez dwa kolejne lata.

Odliczenie darowizn

Od dochodu możesz odliczyć darowizny dokonanych na cele:

 • wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz organizacjom pozarządowym, które nie działają w celu osiągania zysków, ani też nie są: jednostkami sektora finansów publicznych, firmami, instytucjami badawczymi oraz bankami i spółkami prawa handlowego,
 • kultu religijnego,
 • krwiodawstwa, które jest realizowane przez honorowych dawców krwi (wysokość rekompensaty wynosi 130 zł za pobrany litr krwi),
 • kształcenia zawodowego w szkołach publicznych.

Odliczenie darowizny od podatku może ujmować całą jej wartość, pod warunkiem, że nie przekroczy 6 proc. dochodów wykazanych w PIT-36.

Ulga termomodernizacyjna

Jako właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego masz możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej i odliczyć od podstawy opodatkowania aż 53 000 zł. Warunkiem jest przeprowadzenie w budynku prac termomodernizacyjnych takich jak: montaż pompy ciepła czy paneli fotowoltaicznych, ocieplenie budynku, ale również przyłączenie do sieci gazowej i ciepłowniczej.

Ulga mieszkaniowa

Możesz skorzystać z ulgi mieszkaniowej, jeśli kupiłeś lub odziedziczyłeś nieruchomość, a następnie sprzedałeś ją w ciągu pięciu lat, przy czym uzyskane w ten sposób środki finansowe zostały spożytkowane przez ciebie na własne cele mieszkaniowe takie jak: rozbudowa, remont, spłata kredytu hipotecznego czy zakup innego domu lub mieszkania.

Wysokość ulgi możesz obliczyć samodzielnie. W tym celu  pomnóż kwotę osiągniętego dochodu z wydatkami na cele mieszkaniowe. Uzyskany wynik podziel przez kwotę przychodu.

 

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 2. Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku,
  https://www.podatki.gov.pl/media/6627/broszura-pit-36-wersja-pdf.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty,
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000235/O/D20170235.pdf, dostep: 03.08.2022 r.
 4. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2021,
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200001059/O/M20201059.pdf,
  dostęp: 03.08.2022 r.
 5. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002489/O/D20182489.pdf,
  dostęp: 03.08.2022 r.