PIT-28 w Twój e-PIT – kto i w jaki sposób może rozliczyć deklarację?

Autor: - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

Deklarację podatkową PIT-28 zobowiązane są złożyć osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych i jawnych, osiągający przychody opodatkowane w formie ryczałtu. Dzięki wprowadzeniu przez Ministerstwo Finansów usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym rozliczanie deklaracji PIT-28 stało się łatwiejsze. Mimo to podatnicy muszą pamiętać o zweryfikowaniu danych zawartych w formularzu wstępnie opracowanym przez Krajową Administrację Skarbową i przesłaniu rozliczenia w wyznaczonym terminie.

 

Jak rozliczyć PIT-28 w Twój e-PIT?

System Twój e-PIT dostępny jest w e-Urzędzie Skarbowym dla tych podatników, którzy rozliczają się na deklaracjach PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36. Usługa ta obecnie dotyczy jednak tylko tych przychodów, które nie pochodzą z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej.

W przypadku PIT-28 z rozwiązania Ministerstwa Finansów mogą więc skorzystać tylko osoby fizyczne. Przedsiębiorcy muszą natomiast złożyć deklarację w inny dostępny sposób – w wersji papierowej, wykorzystując program firmy zewnętrznej lub przez rządowy system e-Deklaracje.

Jak zalogować się do systemu Twój e-PIT?

Do systemu Twój e-PIT zalogujesz się w e-Urzędzie Skarbowym na stronie podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/.

 

e-urząd skarbowy logowanie

Źródło: opracowanie własne

Aby zyskać dostęp do swojego bieżącego zeznania podatkowego, system będzie wymagał potwierdzenia twojej tożsamości. Możesz to zrobić na trzy sposoby:

 1. przez login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna, e-dowód);
 2. podając dane podatkowe (NIP/PESEL, data urodzenia, przychód z poprzedniej deklaracji podatkowej, przychód wskazany w jednej z aktualnych informacji od płatnika) i potwierdzając je kwotą nadpłaty lub kwotą podatku do zapłaty z deklaracji PIT składanej w poprzednim roku;
 3. przez aplikację mObywatel.
e-urząd skarbowy sposób logowania

Źródło: opracowanie własne

Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego wybierz usługę Twój e-PIT, gdzie znajduje się twoje bieżące rozliczenie podatkowe, wstępnie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową.

 

usługa twój e-pit

Źródło: opracowanie własne

Spośród wszystkich deklaracji dostępnych w systemie Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym – wybierz deklarację e-PIT-28.

 

złóż e-pit online

Źródło: opracowanie własne

 

Weryfikacja i edycja danych w rozliczeniu PIT-28 w systemie Twój e-PIT

Twoja deklaracja podatkowa na formularzu PIT-28 została już wstępnie uzupełniona przez Krajową Administrację Skarbową. Posłużyły do tego dane z zeznania podatkowego złożonego w poprzednim roku (np. OPP, której zdecydowałeś się przekazać 1,5 proc. podatku) oraz te, którymi dysponuje urząd (np. wysokość wpłacanych zaliczek na podatek z tytułu najmu).

Zapoznaj się z zawartymi informacji i stwierdź, czy poprawne są:

 • twój przychód,
 • ulgi i odliczenia,
 • należny ryczałt,
 • wpłacony ryczałt.
 • OPP, której chcesz przekazać 1,5 proc swojego podatku.

E-PIT daje ci również podgląd na kwotę podatku do zapłaty. Jeśli musisz zapłacić podatek – system Twój e-PIT ułatwi ci to. Możesz bowiem wykonać przelew na indywidualny mikro rachunek.

 

 

twój e-pit kwota do zapłaty

Źródło: opracowanie własne

To jednak nie wszystkie dane, jakie możesz zweryfikować i zmienić. Po kliknięciu opcji „edytuj pozostałe dane” możesz sprawdzić:

 • cel złożenia dokumentu (złożenie zeznania lub jego korekta),
 • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, numer PESEL/ NIP, adres i kraj zamieszkania),
 • urząd skarbowy właściwy dla miejsca twojego zamieszkania w dniu 31 grudnia roku podatkowego, za który składasz PIT-28.

 

twój e-pit dane formularzu

Źródło: opracowanie własne

System Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym został skonstruowany w taki sposób, by maksymalnie ułatwić proces składania deklaracji podatkowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku PIT-28, gdy czas na dostarczenie uzupełnionego formularza upływa wraz z końcem lutego, a nie końcem kwietnia, jako to ma miejsce w przypadku PIT-36, PIT-37 czy PIT-38.

Sprawdź więc dokładnie wszystkie dane, zmodyfikuj te, które tego wymagają (np. wprowadzenie przysługujących ulg i odliczeń) i dopiero, gdy stwierdzisz, że są prawidłowe – wybierz opcję  „akceptuj i wyślij”.

UPO – potwierdzenie poprawności złożenia PIT-28

Wystarczającym potwierdzeniem tego, że prawidłowo i w terminie złożyłeś PIT-28, korzystając z usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym – jest UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru.

Aby pobrać dokument – wejdź w złożoną deklarację podatkową i kliknij opcję „pobierz UPO”. W prawidłowo wystawionym poświadczeniu, jako podmiot, któremu doręczono dokument elektroniczny, powinno być wskazane Ministerstwo Finansów. Tylko takie UPO możesz zapisać na dysku komputera lub wydrukować i zachować do celów dowodowych.

 

Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego

Źródło: opracowanie własne

Kto może rozliczyć PIT-28 w systemie Twój e-PIT?

Deklaracja PIT-28 pozwala rozliczyć uzyskane przychody ewidencjonowane opodatkowane w formie ryczałtu. Pamiętaj przy tym, że nie masz możliwości rozliczania tego zeznania wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko – możesz je złożyć wyłącznie indywidualnie.

Sięgnij po ten formularze, gdy:

 • osiągasz przychody z tytułu najmu, dzierżawy, a także podnajmu i poddzierżawy;
 • osiągasz przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych lub zwierzęcych (opodatkowanych ryczałtem), pochodzących z własnych upraw i chowu;
 • jako osoba fizyczna prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, która jest opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • jesteś wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki jawnej;

Pamiętaj przy tym, że jeśli chcesz się rozliczać na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, zobowiązany jesteś wcześniej złożyć w urzędzie skarbowym deklarację, która potwierdzi chęć skorzystania z tej formy opodatkowania.

W jakim terminie należy złożyć PIT-28 w systemie Twój e-PIT?

Począwszy od zeznań podatkowych PIT-28 za 2022 r. (składanych w 2023 r.) został ujednolicony termin jak dla pozostałych PIT. PIT-28 możesz zatem złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia (w 2023 roku będzie to jednak 2 maja). Jeśli jednak ostatni dzień kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, wówczas czas na złożenie  zostaje wydłużony do pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu wolnym, czyli w najbliższym sezonie 2 maja 2023 roku.

Terminy te są wiążące zarówno gdy składasz zeznanie podatkowe w wersji papierowej, jak i przesyłając je w formie elektronicznej. Pamiętaj przy tym, że system Twój e-PIT nie zaakceptuje twojego PIT-28 automatycznie wraz z końcem lutego. Musisz zrobić to samodzielnie. W przeciwnym razie za nieterminowe złożenie zeznania podatkowego grozi ci odpowiedzialność karno-skarbowa, w tym kara grzywny.

Ulgi i odliczenia w PIT-28

Rozliczając swoje przychody w deklaracji PIT-28, masz możliwość skorzystania z ulg i odliczeń, które należy wykazać w załączniku PIT/O.

Wpłaty na IKZE

Wpłaty na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) możesz odliczyć od podstawy opodatkowania do wysokości określone limitem wpłat. Wartość tę znajdziesz w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ogłaszanym każdego roku na rok następny.

Zgodnie z tym limit wpłat na IKZE w roku 2022 wynosi 7 106,40 zł, przy czym dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą limit ten jest nieco wyższy i wynosi 10 659,60 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Są to świadczenia, których płatnik nie potrącił, a które jednocześnie wpłynęły na zwiększenie dochodu do opodatkowania. Jeśli dokonałeś zwrotu takiego świadczenia, możesz odliczyć jego wysokość od przychodu uzyskanego w roku podatkowym, za który składasz deklarację PIT-28.

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi rehabilitacyjnej możesz skorzystać, jeśli utrzymujesz osobę z niepełnosprawnością lub sam jesteś taką osobą. Wówczas wydatki, jakie ponosisz na cele rehabilitacyjne lub te, które służą ułatwieniu wykonywania czynności życiowych – możesz odliczyć od podstawy opodatkowania. Są to m.in.:

 • przystosowanie podjazdów,
 • opłata za turnus rehabilitacyjny,
 • utrzymanie psa asystującego,
 • lekarstwa,
 • adaptacja i wyposażenie mieszkania.

Ulga na Internet

Jeśli ponosisz wydatki związane z użytkowaniem Internetu, masz możliwość ich odliczenia od podstawy opodatkowania. Koszty z tym związane nie mogą przekroczyć kwoty 760,00 zł. Ponadto z ulgi na Internet możesz skorzystać wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata.

Odliczenie darowizny

Od podstawy opodatkowania możesz odliczyć także darowizny, do wysokości 6 proc. dochodów wykazanych w deklaracji PIT-28.  Ważne jest przy tym, aby były to darowizny na cele:

 • działalności pożytku publicznego,
 • kultu religijnego,
 • krwiodawstwa,
 • kształcenia zawodowego w szkołach publicznych.

Ulga termomodernizacyjna

Skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej i odlicz od podstawy opodatkowania wydatki w wysokości nieprzekraczającej 53 000,00 zł. Warunkiem jest jednak, by budynek, w którym przeprowadzono prace termomodernizacyjne (np. instalacji paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła, ocieplenie budynku, przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej) stanowił twoją własność lub współwłasność.

Ulga mieszkaniowa

Masz prawo skorzystać z ulgi mieszkaniowej, gdy po zakupie lub odziedziczeniu nieruchomość – sprzedałeś ją w ciągu pięciu lat, a uzyskane w ten sposób pieniądze przekazałeś na własne cele mieszkaniowe np. remont, spłata kredytu hipotecznego czy zakup innej nieruchomości.

Aby wyliczyć wysokość ulgi – pomnóż dochody ze sprzedaży domu lub mieszkania z wydatkami na cele mieszkaniowe, a następnie podziel wynik przez kwotę przychodu z bieżącej deklaracji podatkowej PIT-28.

Ulga abolicyjna

Rozliczając PIT-28 masz prawo skorzystać z ulgi abolicyjnej do wysokości 1 360,00 zł. Ma to na celu zmniejszenie różnic w systemach rozliczeń, jeśli pracowałeś poza granicami Polski.

Warunkiem jest, by podstawą osiąganych przez ciebie przychodów były:

 • umowa o pracę,
 • spółdzielczy stosunek pracy,
 • praca nakładcza,
 • stosunek służbowy,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • działalność gospodarcza,
 • prawa majątkowe (autorskie i pokrewne).

 

System Twój e-PIT dostępny jest obecnie wyłącznie dla osób fizycznych. Podatnicy rozliczający PIT-28, mogą więc skorzystać z usługi pod warunkiem, że nie prowadzą działalności gospodarczej, lecz osiągają przychody np. z najmu czy dzierżawy lub sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych. Pamiętaj przy tym, że w przeciwieństwie do rozliczających PIT-37 i PIT-38 – twoja deklaracja nie zostanie automatycznie zaakceptowana wraz z końcem lutego. Zrób to samodzielnie, jeśli chcesz uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej.

 

 

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981440930/U/D19980930Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 2. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2021, dostęp: 03.08.2022 r.
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200001059/O/M20201059.pdf,
  dostęp: 03.08.2022 r.
 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 4. Twój e-PIT czeka na ciebie,
  https://www.podatki.gov.pl/media/6813/ulotka_twoj_e-pit-2021_internet.pdf, dostęp: 16.09.2021 r.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty,
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000235/O/D20170235.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 6. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002489/O/D20182489.pdf,
  dostęp: 03.08.2022 r.
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000201/U/D20170201Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.