Nadpłata i niedopłata podatku w Twój e-PIT 2022/2023 – kiedy zwrot, gdzie sprawdzić niedopłatę?

Autor: - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

Składana przez podatników deklaracja PIT pozwala wykazać osiągnięte w ciągu roku dochody (przychody). W zależności od tego, czy zaliczki pobierane i opłacane były wyższe, czy niższe, niż to wynika ze zobowiązania podatkowego – możesz spodziewać się nadpłaty lub niedopłaty podatku.

 

Status zwrotu podatku w Twój e-PIT– nadpłata i niedopłata

W e-Urzędzie Skarbowym na stronie https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia podatnikom wstępnie uzupełnione roczne zeznania podatkowe. Dotychczas były to formularze PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38 przeznaczone dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednak w roku 2023 z usługi Twój e-PIT będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy rozliczający się na formularzach PIT-36 i PIT-36L.

Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym zyskasz dostęp do zeznania podatkowego i podstawowych informacji takich, jak:

 • twój dochód;
 • ulgi i odliczenia;
 • twój podatek;
 • OPP, której chcesz przekazać 1,5 proc. podatku;
 • numer twojego rachunku bankowego.

Ponadto w e-deklaracji wyliczona zostaje kwota podatku należnego do zapłaty lub podatku nadpłaconego.

Jeśli wysokość zaliczek pobranych przez płatnika albo opłaconych przez ciebie samodzielnie, jest wyższa niż wysokość zobowiązania ustalonego za rok 2022, oznacza to, że nadpłaciłeś podatek. Kwota w twoim zeznaniu będzie oznaczona kolorem zielonym i w wyliczonej wysokości zostanie ci zwrócona przekazem pocztowym lub na wskazany rachunek bankowy.

 

 

kwota nadpłaty

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-krok-po-kroku-zobacz-jak-to-dziala

W przypadku niedopłaty podatku, kwota w formularzu PIT w systemie Twój e-PIT będzie oznaczona kolorem czerwonym. Musisz uregulować należność w terminie przewidzianym dla twojego zeznania. W przypadku PIT-36, PIT-36L PIT-37, PIT-38 i PIT-39 będzie to wyjątkowo 2 maja 2023r. podobnie jak w przypadku PIT-ów składanych w 2022r., ponieważ ostatni dzień kwietnia wypada w dzień wolny od pracy. Wobec tego czas na złożenie PIT i uregulowanie należności zostaje wydłużony do pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu wolnym od pracy.

 

kwota do zapłaty

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-krok-po-kroku-zobacz-jak-to-dziala

Pamiętaj, że zeznanie podatkowe w systemie Twój e-PIT jest dokumentem wstępnie przygotowanym, który możesz modyfikować, wpływając na wysokość nadpłaty bądź niedopłaty.

Deklaracja uzupełniona przez Krajową Administrację Skarbową uwzględnia wyłącznie ulgę prorodzinną. Wszystkie inne ulgi i odliczenia od dochodu oraz podatku musisz wprowadzić samodzielnie, jeśli ci przysługują.

Automatycznie jest również wskazany indywidualny sposób opodatkowania. Możesz go zmienić na: wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Będzie to miało wpływ na wysokość nadpłaty lub niedopłaty.

Twój e-PIT– ile czeka się na zwrot podatku?

Wypełniając PIT w wersji papierowej i dostarczając dokument do urzędu skarbowego osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej SA, na zwrot podatku będziesz czekał do trzech miesięcy od daty poprawnie złożonego formularza.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z usługi Twój e-PIT, czas ten zostaje znacząco skrócony – na zwrot podatku będziesz czekał nie dłużej niż 45 dni.

Czas na dostarczenie do urzędu skarbowego większości PIT-ów  trwa od 15 lutego do 30 kwietnia (w 2023 r. do 2 maja). Jeśli złożysz zeznania podatkowe wcześniej, nie będzie to błędem. Twojej deklaracji przypisana zostanie jednak data 15 lutego. Od tego terminu będzie również obliczany czas na zwrot podatku i co za tym idzie – będzie wynosił więcej niż 45 dni dla zeznań złożonych przez Internet i trzy miesiące dla zeznań dostarczonych w wersji papierowej.

Warto również wspomnieć o Karcie Dużej Rodziny, której posiadanie dodatkowo skraca czas na zwrot podatku. Ile czasu ma urząd skarbowy na zwrot podatku, jeśli podatnik jest posiadaczem KDR? W takiej sytuacji na przelew lub przekaz pocztowy będziesz czekać nie dłużej niż 30 dni.

Jak sprawdzić status zwrotu podatku?

Od 1 lutego 2022r. e-Urząd Skarbowy umożliwia podatnikom sprawdzenie, jaki jest status zwrotu nadpłaty PIT i VAT.

Dzięki temu możesz się dowiedzieć:

 • jaka jest data zwrotu podatku oraz status jego zwrotu;
 • w jaki sposób podatek zostanie zwrócony (np. przelewem);
 • jaka jest wysokość zwrotu podatku;
 • czy nadpłacony podatek został zaliczony na inne zobowiązania podatkowe;
 • czy nadpłacony podatek został przekazany innemu odbiorcy w przypadku zajęcia wierzytelności.

 

usługa zwroty podatków

Źródło: opracowanie własne

Jak zapłacić podatek do urzędu skarbowego 2022/2023?

Jeśli z twojego rocznego zeznania podatkowego wynika niedopłata, musisz uregulować należność w terminie przewidzianym na złożenie PIT-u.

Jeśli zrobisz to po terminie, musisz liczyć się z tym, że kwota należności zostanie powiększona o odsetki za zwłokę. Wysokość odsetek będziesz musiał naliczyć samodzielnie – nie zrobi tego za ciebie urząd skarbowy.

W celu uregulowania należności wykorzystaj swój indywidualny mikrorachunek podatkowy. Możesz wygenerować go samodzielnie na podstawie numeru NIP lub PESEL albo udać się w tym celu do urzędu skarbowego.

Swój mikrorachunek znajdziesz w usłudze Twój e-PIT w zakładce: „złożone dokumenty”. Wystarczy, że wybierzesz opcję „zapłać online”, a należność zostanie uregulowana. Nie musisz się wówczas obawiać, że wpiszesz niewłaściwy numer rachunku bankowego, nieprawidłową kwotę lub nieprecyzyjny tytuł przelewu.

Pamiętaj, że dla PIT 2022/2023 nie ma już możliwości przelewu należności podatkowej na wcześniej wykorzystywane rachunki bankowe urzędów skarbowych. Zostały one zamknięte 1 stycznia 2021r. Oznacza to, że obecnie jedynym sposobem zapłacenia podatku jest wykonanie przelewu na mirkorachunek podatkowy w e-Urzędzie Skarbowym.

 

rachunek podatkowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-krok-po-kroku-zobacz-jak-to-dziala

Nadpłata podatku – czym jest i kiedy powstaje?

O nadpłacie podatku mowa jest, gdy wysokość zaliczek, które pobrał płatnik składek (np. pracodawca) lub, które zapłacił samodzielnie podatnik, przewyższają kwotę zobowiązania na dany rok. Innymi słowy – podatek został zapłacony w wysokości wyższej, niż było to konieczne.

Sytuacja taka ma miejsce m.in., gdy podatek opłacany był według wyższej skali (np. 32 proc. a nie 12 proc.), albo zawyżona została wartość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Nadpłata podatku może wystąpić także przy skorzystaniu z przysługujących ulg i odliczeń czy wyboru sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem zamiast indywidualnie.

Niedopłata podatku – czym jest i kiedy powstaje?

Niedopłata podatku ma miejsce, gdy wysokość zaliczek, które pobrał płatnik składek (np. pracodawca) lub które zapłacił samodzielnie podatnik, jest niższa niż zobowiązanie na dany rok. Innymi słowy – podatek został zapłacony w wysokości niższej, niż było to konieczne.

Sytuacja taka ma miejsce m.in. gdy zaliczki na podatek pobierane były według stawki 12 proc. (dla pierwszego progu podatkowego), tymczasem roczne dochody przekraczają kwotę 120 000,00 przewidzianą dla drugiego progu podatkowego i objęte są stawką 32 proc. Niedopłata powstaje także, jeśli podatnik nie rozliczy zaliczek na podatek.

Efektem rozliczania rocznej deklaracji podatkowej PIT jest wykazanie podatku należnego do zapłaty lub podatku nadpłaconego. To czy to ty będziesz musiał zapłacić brakującą kwotę podatku, czy wręcz przeciwnie - urząd skarbowy będzie musiał zwrócić ci nadpłaconą kwotę - zależy nie tylko od zastosowania ulg i odliczeń, ale również od wysokości pobranych i opłaconych w ciągu roku zaliczek. Dzięki usłudze twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym nie musisz samodzielnie wykonywać skomplikowanych obliczeń – wykona je za ciebie Krajowa Administracja Skarbowa. Jeśli z twojego zeznania podatkowego wynikać będzie nadpłata, na zwrot będziesz czekał do 45 dni. Jeśli natomiast musisz zapłacić podatek, ureguluj należność, wykonując przelew na swój mikrorachunek podatkowy.

 

Źródła

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 2. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002193/U/D20182193Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
  https://legislacja.gov.pl/docs//2/12349409/12805420/12805421/dokument514502.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 4. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990830930/U/D19990930Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.