Korekta PIT w Twój e-PIT – jak wykonać, kiedy jest konieczna?

Autor: - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

Korektę PIT-u należy wykonać w przypadku zauważenia omyłek rachunkowych. Można również nanieść poprawki, jeśli w dokumencie nie zostały uwzględnione przysługujące ulgi i odliczenia, albo podany został niewłaściwy KRS organizacji OPP. Najszybciej wykonasz korektę PIT w usłudze Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. Nie ma przy tym znaczenia, w jakiej formie złożyłeś pierwotną deklarację.

 

Jak zrobić korektę PIT w systemie Twój e-PIT?

Wykonując korekty PIT-u na formularzu papierowym, konieczne jest przepisanie wszystkich danych i skorygowanie pól, w których pojawiły się błędy. Istotne jest przy tym, aby wykorzystać formularz PIT aktualny nie na dzień wykonywania poprawek, ale w czasie składania zeznania.

Jeszcze do 2016r. konieczne było dołączanie wyjaśnienia do składanej korekty na druku ORD-ZU. Obecnie nie jest to obowiązkowe. Możesz taki dokument dostarczyć wraz z poprawionym PIT, ale nie jest to wymagane.

Składanie korekty w tradycyjnej formie jest równie czasochłonne i skomplikowane, co uzupełnianie pierwotnego dokumentu. Nic więc dziwnego, że coraz więcej podatników decyduje się na korzystanie z możliwości, jakie daje usługa twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. Twój e-PIT pozwala na korzystanie z interaktywnych formularzy online w celu rozliczenia deklaracji podatkowych. Możesz w ten sposób poprawić także zeznanie podatkowe, które składałeś w inny sposób np. za pośrednictwem Poczty Polskiej SA, czy wykorzystując program firmy zewnętrznej.

Zaloguj się do usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/. Możesz to zrobić na trzy sposoby:

 • przez login.gov.pl;
 • przez dane podatkowe;
 • przez aplikację mObywatel.

 

 

e-pit sposób logowania

Źródło: opracowanie własne

Po wybraniu usługi Twój e-PIT zyskasz podgląd dostarczonych zeznań podatkowych. Jeśli chcesz złożyć korektę, wybierz opcję: „Złóż korektę”.

Będziesz mógł edytować swoją deklarację podatkową i wprowadzić zmiany w wybranych częściach. Korektę tą drogą możesz wykonać także, jeśli pierwotną deklarację przekazałeś osobiście, wysłałeś za pośrednictwem Poczty Polskiej SA lub rozliczyłeś przez program firmy zewnętrznej.

e-pit składanie korekty

Źródło: opracowanie własne

Po skorygowaniu wybranych informacji, zaakceptuj i wyślij dokument. Potwierdzeniem tego, że zrobiłeś to w sposób prawidłowy będzie UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru. Zapisze je na dysku komputera lub wydrukuj i zachowaj do celów dowodowych.

Czym jest korekta PIT-u?

Zgodnie z art. 81 ordynacji podatkowej podatnicy, płatnicy i inkasenci mają prawo skorygować złożoną deklarację PIT. Odbywa się to poprzez złożenie nowego formularza, przy czym należy zaznaczyć w części A („Miejsce i cel składania zeznania”), że celem dostarczenia dokumentu nie jest już złożenie zeznania, a jego korekta.

Ponadto musisz podać, czy poprawki wynikają z zauważenia przez ciebie błędów lub braków, czy stanowi to efekt kontroli skarbowej.

 

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu

Źródło; opracowanie własne na podstawie https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/#PIT-37

Złożenie korekty powoduje, że wcześniej dostarczony PIT nie jest rozpatrywany przez urząd skarbowy. Sprawdzana jest wyłącznie korekta zeznania podatkowego.

Korekta PIT-u za 2022/2023 – co jest podstawą korekty?

Korektę PIT-u 37, PIT-u 36 czy PIT-u 38 umożliwia poprawienie zauważonego błędu. Może być to omyłka rachunkowa, wpisanie nieprawidłowych danych z informacji otrzymanej od płatnika (np. PIT-11), czy wprowadzenie błędnych danych identyfikacyjnych podatnika lub urzędu skarbowego.

Jeśli chcesz skorygować PIT, poprawiasz tylko te dane, które tego wymagają i oznaczasz na formularzu, że celem jego złożenia jest korekta.

Najczęstszymi przyczynami korygowania zeznania podatkowego są:

 • uzupełnienie PIT-u na druku z poprzednich lat (korzystaj wyłącznie z druku aktualnego);
 • wprowadzenie niewłaściwych danych identyfikacyjnych, takich jak dane adresowe (podaj miejsce zamieszkania aktualny na dzień 31 grudnia 2022 r. a nie ten, który jest aktualny w dniu składania zeznania podatkowego);
 • niepoprawny numer NIP lub PESEL;
 • podanie nieodpowiedniego urzędu skarbowego (wpisz ten, który jest odpowiedni dla twojego miejsca zamieszkania, a nie zameldowania);
 • brak załączników;
 • omyłki rachunkowe wynikające z zastosowania nieprawidłowych wzór bądź niewłaściwego zaokrąglania kwot, gdy jest to wymagane (wykorzystuj broszury informacyjne do PIT-u).

PIT możesz skorygować także wówczas, gdy miałeś prawo do skorzystania z określonych ulg i odliczeń, lecz nie uwzględniłeś ich w swoim zeznaniu podatkowym. Jeśli dysponujesz dokumentami, które potwierdzają prawo do obniżenia w ten sposób dochodu lub należnego podatku – wprowadź zmiany w PIT, nie zapominając przy tym o konieczności dodania załączników: PIT/O, PIT/D, PIT-2K.

Dokument możesz korygować dowolną liczbę razy. Jeśli, więc nawet po wykonaniu poprawek i wysłaniu dokument do weryfikacji urzędu skarbowego, zauważyłeś kolejne błędy – nie wahaj się ponownie złożyć korekty. Tylko w ten sposób możesz uniknąć ewentualnych konsekwencji karno-skarbowych.

W przypadku tych deklaracji, z których wynika należność podatkowa do 5 000,00 zł, urząd skarbowy może sam nanieść poprawki. Wówczas zostaniesz poinformowany o sporządzonej korekcie. Masz prawo zgłosić względem tych zmian sprzeciw w ciągu 14 dni.

Kiedy nie można wykonać korekty zeznania podatkowego?

Możliwość wykonania korekty PIT-u zostaje zawieszona na czas trwania postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej. Gdy tylko się zakończą, prawo do wprowadzenia poprawek w deklaracji PIT zostaje przywrócone.

Korekta PIT-u – do kiedy należy ją złożyć?

Korektę PIT-u należy złożyć niezwłocznie po tym, gdy zauważysz omyłkę. Tylko bowiem wówczas możesz uniknąć konsekwencji karno-skarbowych nałożonych po kontroli podatkowej przeprowadzonej przez urząd skarbowy.

Urząd skarbowy może weryfikować złożone przez ciebie deklaracje PIT przez pięć lat. Podobnie i ty masz pięć lat na skorygowanie błędów w przekazanych formularzach. Pamiętaj jednak, że okres ten liczony jest nie od dnia wysłania PIT-u, lecz od końca roku, w którym było on składany. W związku z tym deklarację podatkową złożoną w 2023r. za rok 2022 będziesz mógł skorygować do 31 grudnia 2028r.

Jedynym wyjątkiem, co do czasu na wykonanie poprawek, jest wprowadzenie modyfikacji w zakresie OPP (Organizacji Pożytku Publicznego), której chcesz przekazać 1,5 proc. podatku. Masz na to zaledwie jeden miesiąc, pod warunkiem, że zapłaciłeś podatek w pełnej wysokości, jaka została wykazana w PIT.

 

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu

Źródło; opracowanie własne na podstawie https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/#PIT-37

Korekta PIT – kiedy nie musisz jej wykonywać?

Korekta PIT nie zawsze jest konieczna, nawet jeśli zauważyłeś błędy lub omyłki. Nie musisz zmieniać i wysyłać ponownie zeznania podatkowego do weryfikacji urzędu skarbowego, jeśli nie skorzystałeś ze wszystkich przysługujących ci ulg i jednocześnie nie chcesz ich wprowadzać.

Podobnie, jeśli wprowadziłeś błędny numer KRS OPP, lecz nie chcesz go zmieniać – nie masz obowiązku korygowania deklaracji podatkowej. Wówczas 1,5 proc. twojego podatku zostanie przekazany na rzecz Skarbu Państwa.

Jak zrobić korektę PIT-u, by płacić niższe odsetki za zwłokę?

Jeśli w wyniku korekty PIT-u wyższy jest podatek należny do zapłaty, niższa jest kwota nadpłaty bądź zaliczka na podatek okazała się wyższa niż faktycznie zapłacona – musisz zapłacić odsetki za zwłokę.

 

Uzupełnianie rocznej deklaracji podatkowej jest procesem skomplikowanym. Wymaga analizy wielu dokumentów (np. PIT-11, PIT-40A/PIT-11A, PIT-R) i obliczenia podatku należnego do zapłaty. Mimo że usługa Twój e-PIT bardzo uprościła ten proces, podatnicy wciąż wykonują korekty. Ma to miejsce przede wszystkim w zakresie należnych ulg i odliczeń, których usługa Twój e-PIT nie uwzględnia. Na wykonanie korekty masz pięć lat od końca roku, w którym składałeś formularz.

Źródła

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 2. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002193/U/D20182193Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
  https://legislacja.gov.pl/docs//2/12349409/12805420/12805421/dokument514502.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 4. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990830930/U/D19990930Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971370926/U/D19970926Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 6. Formularze do druku PIT, https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/, dsotęp: 03.08.2022 r.