Brak wszystkich przychodów w Twój e-PIT – co zrobić?

Autor: - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

Usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym również w 2023 r. dostarcza podatnikom niebędącym przedsiębiorcami możliwość złożenia PIT-u online wstępnie uzupełnionego przez Krajową Administrację Skarbową. Odbywa się to na podstawie informacji otrzymanych od płatników składek. Jeśli ci nie przekażą do 31 stycznia uzupełnionych formularzy do urzędów skarbowych podatników, zeznania w systemie nie będą kompletne. Nie zwalnia cię to jednak z obowiązku terminowego złożenia swojego zeznania podatkowego.

Usługa Twój e-PIT a liczba otrzymanych informacji od płatnika

Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym zyskujesz podgląd swojego zeznania podatkowego, wstępnie przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie informacji otrzymanych od płatników składek.

Liczba dokumentów podana jest tuż pod sposobem rozliczania PIT-u. Jeśli chcesz zweryfikować treść dokumentów źródłowych, na podstawie których sporządzone zostało twoje zeznanie podatkowe, rozwiń listę dokumentów. W ten sposób zyskasz pełny podgląd twoich np. PIT-11, PIT-40A/PIT-11A czy PIT-R.

Brak wszystkich przychodów - screen z Twój e-PIT

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-krok-po-kroku-zobacz-jak-to-dziala/

Jak uzupełnić brakujące przychody w Twój e-PIT?

Nie zawsze otrzymanie od pracodawcy informacji na temat osiągniętych w ciągu roku podatkowego dochodów (przychodów) jest możliwe. Powodują to różne utrudnienia, jak na przykład przypadek, kiedy firma przestała istnieć. Jeśli również urząd skarbowy nie otrzymał kopii informacji od płatnika do 31 stycznia, musisz samodzielnie oszacować swoje przychody (dochody).

Możesz w tym celu skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń, choć znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem (obarczonym mniejszym ryzykiem błędu) jest wsparcie doradcy z biura rachunkowego. Podstawę wyliczeń stanowi otrzymywane każdego miesiąca wynagrodzenie (wraz z dodatkami takimi jak np. premie). Znając jego wartość, możesz wyliczyć zarobki brutto i pozostałe składniki wynagrodzenia, w tym zaliczkę na podatek dochodowy.

Jak uzupełnić brakujące informacje w usłudze Twój e-PIT? Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego możesz edytować w swoim zeznaniu podatkowym dochód, przychód i koszty uzyskania przychodu. Po wprowadzeniu modyfikacji podatek należny do zapłaty zostanie automatycznie zaktualizowany.

Twój e-PIT - informacje o przychodach

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-krok-po-kroku-zobacz-jak-to-dziala/

Termin wysłania PIT-11, a zeznanie podatkowe w Twój e-PIT

Roczne zeznania podatkowe w systemie Twój e-PIT dostępne są w e-Urzędzie Skarbowym od 2022r. Dotychczas z rozwiązania Ministerstwa Finansów korzystać mogli wyłącznie podatnicy rozliczający się na deklaracjach PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38, pod warunkiem, że nie prowadzili działalności gospodarczej. Ma się to zmienić podczas rozliczania PIT za rok podatkowy 2022. Wówczas również przedsiębiorcy będą mieli możliwość przesłania deklaracji PIT-36 i PIT-36L za pośrednictwem usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

Innowacyjność rozwiązania polega na udostępnieniu podatnikom PIT-ów już wstępnie uzupełnionych przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie informacji od płatników (takich jak: PIT-11, PIT-40A/PIT-11A/ PIT-R).

Formularze te powinny zostać dostarczone do urzędów skarbowych, właściwych dla miejsca zamieszkania podatników, do 31 stycznia 2023r. Dzięki temu Krajowa Administracja Skarbowa może przygotować rozliczenia podatkowe i udostępnić je w usłudze Twój e-PIT od 15 lutego 2022r. Podatnikom kopia informacji może zostać dostarczona do 28 lutego. Oznacza to, że zanim dotrze do ciebie formularz od pracodawcy, będzie on widoczny już w systemie twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. Nie dysponując więc fizycznym dokumentem, możesz rozliczyć PIT.

Logując się w styczniu do e-Urzędu Skarbowego, możesz mieć udostępniony niekompletny PIT. Podobnie jest w przypadku, gdy płatnik składek wyśle formularz po terminie lub nie dostarczy go w ogóle (mimo świadomości, że grożą mu za to konsekwencje karno-skarbowe). W takiej sytuacji twoja deklaracja podatkowa udostępniona 15 lutego będzie sporządzona na podstawie niekompletnych danych.

Konsekwencje niezłożenia deklaracji PIT w terminie

Zaniechanie ze strony płatnika, które skutkuje brakiem kompletu danych do uzupełnienia PIT-u, nie może być powodem niezłożenia deklaracji podatkowej w wymaganym terminie przez podatnika.

Większość zeznań musi być dostarczona do urzędów skarbowych do 2 maja 2023r. Wyjątkowo nie jest to 30 kwietnia, ponieważ to dzień wolny od pracy. Wobec tego, czas na złożenie PIT-ów został wydłużony do pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy.

Jeśli nie przekażesz formularza do weryfikacji urzędu skarbowego do 2 maja 2023r.,  grożą ci konsekwencje karno-skarbowe. Kara zależna jest od tego, czy czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie, czy przestępstwo. O wykroczeniu mowa jest wówczas, gdy podatek należny do zapłaty i wynikający z PIT-u nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenie. Analogicznie – przestępstwem jest niezłożenie PIT-u, z którego wynika podatek wyższy niż podany limit.

Aby uniknąć konsekwencji finansowych możesz skorzystać z instytucji czynnego żalu. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym: podatnik nie podlega karze grzywny za przestępstwo lub wykroczenia skarbowe, jeśli sam zawiadomi o uchybieniu i okolicznościach jego powstania. Musi to jednak nastąpić, zanim organ ścigania udokumentuje wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczeniu i rozpocznie czynności służbowe z tym związane.

Konsekwencje złożenia niekompletnej deklaracji PIT

W przypadku braku kompletu danych, na podstawie których mógłbyś uzupełnić PIT, mniej negatywnych konsekwencji pociąga za sobą złożenie deklaracji podatkowej z błędami niż niezłożenie jej w ogóle.

Błędy w zeznaniu podatkowym można skorygować w późniejszym terminie. Nie rodzą one również ryzyka zakwalifikowania czynu jako wykroczenie bądź przestępstwo, jeśli popełnione zostaje nieumyślnie.

W przypadku błędów formalnych, które nie powodują naliczenia podatku w niższej wysokości, podatnik zostaje zwykle wyłącznie upomniany i poproszony o pilne uzupełnienie braków bądź skorygowanie omyłek. Kara grzywny nakładana jest sporadycznie.

Składając niekompletne zeznanie podatkowe, warto zadbać o poprawność danych kontaktowych. Dzięki temu pracownik urzędu skarbowego, weryfikujący deklarację, będzie mógł skontaktować się z tobą w sprawie korekty, jeszcze zanim zostanie wysłane pisemne wezwanie.

Usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym upraszcza i automatyzuje rozliczenie PIT-ów, ograniczając tym samym liczbę popełnianych w zeznaniach błędów. Aby jednak dostarczyć podatnikom wstępnie uzupełnione dekoracje podatkowe do urzędów skarbowych, płatnicy składek muszą dostarczyć do 31 stycznia informacje, m.in. na formularzu PIT-11. Jeśli nie zrobią tego w terminie, podatnik sam musi oszacować dochody (przychody) i wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeśli bowiem, w wyniku braku wszystkich przychodów w Twój e-PIT, nie złoży zeznania, grożą mu konsekwencje karno-skarbowe.

Źródła

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
  2. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy –  Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002193/U/D20182193Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, https://legislacja.gov.pl/docs//2/12349409/12805420/12805421/dokument514502.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
  4. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990830930/U/D19990930Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.